Baker Tilly

Bijkomende dienstverlening van de bedrijfsrevisor

Bijzondere wettelijke opdrachten

U bent ons centraal aanspreekpunt!

De tussenkomst van de bedrijfsrevisor ter gelegenheid van de bijzondere wettelijke opdrachten is bij wet geregeld. Baker Tilly Belgium onderscheidt zich als kantoor door naast het opstellen van de revisorale verslaggeving ook advies en ondersteuning te bieden op maat van haar klanten en de cijfer- en vrije beroeper.

Baker Tilly Belgium zal steeds trachten om in samenwerking met de interne en externe adviseurs van de klant (accountant, boekhouder, fiscalist, jurist, notaris, advocaat, bankier, …) in een efficiënte en kwalitatieve begeleiding te voorzien. U bent hierbij ons centraal aanspreekpunt.

Waarom een beroep doen op Baker Tilly Belgium?

Met onze jarenlange ervaring en multidisciplinaire teams zijn we erin geslaagd ons te ontpoppen tot een toonaangevend kantoor inzake bijzondere wettelijke opdrachten. Door onze vertegenwoordiging in de commissies van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en regelmatige deelname aan de seminaries, kunnen wij onze klanten blijvende kwaliteit garanderen. Onze verslaggeving zal telkens voldoen aan de meest recente wetgeving en beroepsnormen. We houden eraan via een transparante samenwerking met de cijferberoeper, onze klanten op een heldere manier te adviseren en koppelen zo een toegevoegde waarde aan de wettelijke verplichting. Onze dienstverlening wordt geleverd aan marktconforme tarieven geldend voor kmo cliënteel.

Ondersteuning op maat?

Voor de complexe dossiers kunnen wij, indien u en uw cliënt dit wensen, steeds rekenen op onze interne juridische en fiscale specialisten. Deze ervaren professionals staan ons bij in het detecteren en voorzien van oplossingen voor de fiscale en juridische issues die gepaard gaan met de door de onderneming vooropgestelde transacties.

Welke revisorale verslagen kunnen wij opstellen?

 • Inbreng in natura bij oprichting
 • Quasi-inbreng
 • Inbreng in natura bij kapitaalverhoging
 • Omzetting
 • Fusies & (partiële) splitsingen
 • Ontbinding en vereffening
 • Specials: verslagen inzake
  • opheffing of beperking van het voorkeurrecht
  • uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde
  • interim dividenden
  • stock option plan
  • wijziging van het maatschappelijk doel
  • uitgifte van converteerbare obligaties of van warrants
  • conversie van obligaties of inschrijving op aandelen
  • overdracht van bestanddelen van een notariskantoor
  • kapitaalverhoging bij openbaar aanbod
  • squeeze-out/uitkoopbod (gedwongen verkoop van effecten)
  • attestatie van de 75% - regel bij inbreng van aandelen
  • toegestaan kapitaal van een NV
  • wijziging van de rechten of vervanging van de rechten van een NV
  • erkenning als aannemer
  • persoonlijk belang van een bestuurder
  • controle van de bijdrage aan Groene Punt, Valipac of Fostplus

Waarderen van ondernemingen

Waarom waarderen?

De prijs van een onderneming is wat een goed geïnformeerde koper wenst te betalen aan een goed geïnformeerde verkoper. De prijs is altijd het gevolg van een negotiatie en dus ook van subjectieve elementen zoals de specifieke positie van koper, verkoper en de onderneming in het onderhandelingsproces. Voorafgaand aan een prijsnegotiatie is het heel waardevol om een waardebepaling van de onderneming te laten maken. Deze berekening legt immers de specifieke aandachtspunten bloot die een rol spelen in de waarde en dus de prijszetting. Dit vormt een goede basis voor een onderhandeling. Een prijsnegotiatie starten zonder waardering is vaak nefast voor het proces. Dé waarde van een onderneming bestaat echter niet. Er zijn immers geen objectieve criteria en standaarden (of er bestaat geen allesomvattende methode) die eenduidig de waarde van een éénmanszaak, vrij beroep of onderneming kunnen vaststellen. Toch zijn er voldoende theoretische modellen die toelaten een getrouwe richtinggevende waarde voorop te stellen. In ieder geval is het zo dat een goede waardering een grondige doorlichting van de onderneming vereist, wat op zich al een prima informatiebron is in een overnameproces.

Waarom een beroep doen op Baker Tilly Belgium?

Een richtinggevende waardebepaling van een éénmanszaak, vrij beroep of onderneming door Baker Tilly Belgium zal u of uw cliënt dan sterken in uw argumentatie en onderhandelingspositie. Baker Tilly Belgium zal vanuit de theoretische methodes en een grondige doorlichting van het bedrijf, met haar kennis van zaken en ervaring, een inzicht geven in de bekomen waarden voor de specifieke situatie. Dit zal gebeuren in samenwerking met externe partners zoals onder meer de boekhouder. Daarnaast kan Baker Tilly Belgium, in overleg met deze externe partners, ook de begeleiding verzorgen gedurende het volledige traject, van het actief zoeken naar een geschikte

In welk kader worden bedrijfsrevisoren vaak aangesteld om een waardering te maken?

 • Aan- of verkoop van een onderneming
 • Management Buy Out / Buy In
 • Fusie of splitsing
 • Herstructurering
 • De uittreding van een aandeelhouder
 • Inbreng in of verkoop aan een onderneming
 • Opvolgingsproblematiek
 • Nalatenschap
 • Echtscheiding

en dit zowel voor éénmanszaken, vrije beroepen als vennootschappen.

 

Deskundigenonderzoek

Wanneer beroep doen op een deskundige?

In geschillen tussen partijen wordt vaak overgegaan tot de aanstelling van een deskundige. De deskundige kan de partijen assisteren bij het beoordelen van de technische kant van het geschil.

Onafhankelijk deskundige of technisch raadgever?

Deskundigen kunnen aangesteld worden door de rechtbanken in burgerlijke zaken of in strafzaken. Partijen kunnen onderling/contractueel overeenkomen een bepaalde deskundige aan te stellen indien er een geschil zou ontstaan. In deze gevallen is het deskundigenonderzoek tegensprekelijk en treed de deskundige als onafhankelijk expert op. Een partij kan echter ook eenzijdig beslissen om een deskundige of een technisch raadgever aan te stellen. In dit geval zal de deskundige de belangen van de partij waardoor hij werd aangesteld helpen te verdedigen.

Waarom een beroep doen op Baker Tilly Belgium?

Met onze jarenlange ervaring en multidisciplinaire teams zijn we erin geslaagd ons te ontpoppen tot een toonaangevend kantoor inzake deskundigenonderzoeken. Met onze vertegenwoordiging in de commissies van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, onze deelname aan de seminaries inzake deskundigenonderzoek en ons lidmaatschap bij het Nationaal College van de Gerechtelijke Deskundigen van België, kunnen wij onze klanten blijvende kwaliteit garanderen. Baker Tilly Belgium werkt reeds jaren voor diverse rechtbanken, verzekeringsmaatschappijen, advocaten, notarissen,… in het kader van deskundigenonderzoek.

Voor welk type van geschillen worden bedrijfsrevisoren vaak aangesteld?

 • waarderingen van ondernemingen
 • bepalen van economische schade
 • vergoedingen bij verbrekingen concessies / agentuur
 • nazicht boekhoudkundige en financiële informatie
 • technische ondersteuning bij verdeling in echtscheidingen
 • uit- en inkoopregeling
 • conflicten tussen aandeelhouders
 • fraudeonderzoek

 

Onze troeven

 

Download de flyer (pdf)