Baker Tilly

Wijziging VZW wet boekhoudcriteria kleine, grote en zeer grote verenigingen

Zoals u wellicht bekend worden de verenigingen opgedeeld in drie grote categorieën.

Deze opdeling in drie categorieën heeft vooral betrekking op de manier van boekhouden, het opstellen van de jaarrekening, de publicatie van de jaarrekening en de externe controleplicht. De criteria voor deze drie categorieën werden recentelijk verhoogd. We geven u een kort overzicht.

Kleine verenigingen

Maximum 1 van de 3 criteria overschrijden.

  • Gemiddelde over het jaar van 5 voltijds -equivalente werknemers.
  • Ontvangsten 312.500 euro op jaarbasis, exclusief btw en uitzonderlijke opbrengsten.
  • Voorheen was dit 250.000 euro. Balanstotaal van 1.249.500 euro. Voorheen was dit 1.000.000 euro.

Grote verenigingen

Minstens 2 van de vorige criteria, maar niet meer dan 2 van de volgende criteria overschrijden.

  • Gemiddelde over het jaar van 50 voltijds-equivalente werknemers.
  • Ontvangsten 7.300.000 euro op jaarbasis; exclusief btw en uitzonderlijke opbrengsten. Voorheen was dit 6.250.000 euro.
  • Balanstotaal van 3.650.000 euro. Voorheen was dit 3.125.000 euro.

Zeer grote verenigingen

  • Minstens 2 van de vorige criteria overschrijden.
  • Of meer dan 100 voltijds-equivalente werknemers. Vanaf dan is er ook een ondernemingsraad voorzien.

Voor alle duidelijkheid wordt onder verenigingen bedoeld: Verenigingen zonder winstoogmerk (VZW), Internationale verenigingen zonder winstoogmerk (IVZW) en stichtingen.

Welke verplichtingen?

Voor de kleine verenigingen volstaat een vereenvoudigde boekhouding zoals voorgeschreven bij koninklijk besluit. Deze boekhouding is in principe gesteund op een kasboekhouding (in- en uitgaven registratie). De wetgever eist het opstellen van een staat van inkomsten en uitgaven, alsook een inventaris van activa en passiva op het einde van het boekjaar. Veelal zal de opmaak van deze staat van bezittingen en schulden niet zo gemakkelijk af te leiden zijn uit een eenvoudige kasboekhouding. Vandaar dat vele verenigingen toch opteren voor een volledige boekhouding. Voornoemde inventaris en staat van inkomsten en uitgaven moeten na goedkeuring door de ledenvergadering neergelegd worden op de rechtbank van koophandel.

Voor de grote verenigingen is de dubbele boekhouding verplicht. Speciaal voor de verenigingen werd een aangepast rekeningenstelsel bij wet voorzien. Dit schema is grotendeels gebaseerd op het rekeningenstelsel van de ondernemingen. Ook de jaarrekening moet volgens een door de wet voorgeschreven model opgesteld worden en gepubliceerd worden bij de Nationale Bank van België. Dit gebeurt eveneens na goedkeuring door de ledenvergadering. Het voor deze organisaties gebruikte schema van de jaarrekening noemt men een verkort schema.

Voor de zeer grote verenigingen moet naast een uitgebreidere jaarrekening (volledig schema) eveneens voorzien worden in de aanstelling van een commissaris. Hierbij kan alleen maar beroep gedaan worden op een bedrijfsrevisor, lid van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. De procedures hiervoor zijn volledig conform als deze bij vennootschappen.

Deze nieuwe criteria is in voege getreden op 27 september 2012, dit wil zeggen voor alle verenigingen die hun boekjaar afsluiten na 27 september 2012.

Bij dit alles mag niet uit het oog verloren worden dat elke VZW wettelijk verplicht is jaarlijks een begroting op te stellen. Raar maar waar, dergelijke wettelijke verplichting bestaat niet in het vennootschapsrecht!

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Willem Waeterloos of uw dossierverantwoordelijke.

 

06/11/2012