Baker Tilly

Criteria voor herbenoeming commissaris


Dikwijls worden ondernemingen geconfronteerd met volgende vragen:

 • Welk jaarrekeningschema moet onze onderneming gebruiken?
 • Moeten wij een commissaris benoemen?

Het belangrijkste criterium hierbij is het onderscheid tussen grote en kleine ondernemingen. Eerst gaan we dieper in op de definitie van een grote onderneming. Daarna bespreken we welk jaarrekeningschema een onderneming dient te gebruiken en welke ondernemingen verplicht zijn om een commissaris te benoemen. Ten slotte gaan we dieper in op wie de verantwoordelijkheid draagt om een commissaris te benoemen.

Wat is een grote onderneming?


Een onderneming wordt als groot beschouwd wanneer:

 • Haar gemiddeld personeelsbestand (in voltijds equivalenten) op jaarbasis meer dan 100 bedraagt of
 • Zij meer dan één van de volgende criteria overschrijdt:

  - Jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50
  - Jaaromzet (exclusief BTW): 7.300.000 euro
  - Balanstotaal: 3.650.000 euro

Ondernemingen die in de loop van twee opeenvolgende boekjaren de bovenstaande criteria niet overschrijden worden beschouwd als kleine ondernemingen.

We illustreren dit aan de hand van een voorbeeld.

Stel dat een vennootschap tijdens de boekjaren 1, 2 en 3 de criteria niet overschrijdt. In de loop van boekjaar 4 wordt echter meer dan één van de criteria overschreden. Deze vennootschap zal toch nog als klein worden beschouwd gedurende het boekjaar 4, omdat ze dan voor het laatst afgesloten boekjaar (3) en het voorlaatst afgesloten boekjaar (2) niet meer dan één van de criteria overschreden heeft. Daarentegen zal ze niet meer als klein worden beschouwd vanaf 5, ongeacht of ze de criteria op dat moment al dan niet overschrijdt, want één van de twee laatst afgesloten boekjaren (4) overschreed ze meer dan één criterium. De vennootschap zal ten vroegste in het boekjaar 7 terug als kleine vennootschap kunnen aangemerkt worden, ongeacht of ze de criteria in boekjaar 7 al dan niet overschrijdt, op voorwaarde uiteraard dat in boekjaar 5 en 6 niet meer dan één van de criteria overschreden werd. 

Welk jaarrekeningschema moet gebruikt worden?


Grote ondernemingen zijn verplicht om het volledige schema te gebruiken en een jaarverslag op te maken en neer te leggen bij de Nationale Bank. Kleine ondernemingen mogen het verkorte schema gebruiken en moeten geen jaarverslag opmaken. Een uitzondering wordt gemaakt voor kleine beursgenoteerde ondernemingen. Kleine beursgenoteerde ondernemingen zijn verplicht om het volledig schema van de jaarrekening te gebruiken en een jaarverslag op te maken en neer te leggen bij de Nationale Bank.

Welke ondernemingen moeten een commissaris benoemen?


De criteria voor de benoeming van een commissaris worden omschreven in artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen. Zoals hierboven reed aangehaald is de grootte van de onderneming een belangrijke factor bij het al dan niet benoemen van een commissaris. Grote ondernemingen zijn verplicht een commissaris te benoemen.

Hiernaast zijn er een aantal gevallen waarin ondernemingen verplicht zijn om een commissaris te benoemen:

 • Ondernemingen die deel uitmaken van een groep die gehouden is een geconsolideerde jaarrekening op te stellen en te publiceren;
 • Vennootschappen waarvan de effecten zijn opgenomen in de officiële notering van een effectenbeurs dienen eveneens een notaris te benoemen;
 • Portefeuillevennootschappen onderworpen aan KB64 van 10/11/’67 tot regeling van het statuut van de portefeuillemaatschappijen.

Volgende ondernemingen zijn niet verplicht om een commissaris te benoemen:

 • Kleine ondernemingen;
 • Vennootschappen onder firma;
 • Gewone commanditaire vennootschappenn;
 • Coöperatieve vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid;
 • Landbouwvennootschappen;
 • Economische samenwerkingsverbanden waarvan geen enkel lid is onderworpen aan de controle door een commissaris zijn niet verplicht tot aanstelling van een commissaris.

Vennootschappen die wettelijk niet verplicht zijn een commissaris te benoemen kunnen toch een commissaris aanstellen.

Wie benoemt de commissaris?


De raad van bestuur of de zaakvoerder van een onderneming stelt een kandidaat-commissaris voor. De commissaris wordt benoemd voor een periode van drie jaar door de algemene vergadering, na (positief) advies van de ondernemingsraad (indien van toepassing). De algemene vergadering stelt ook de bezoldiging van de commissaris vast. Deze bezoldiging dient vermeld te worden in de toelichting van de jaarrekening. Het mandaat van de commissaris is steeds hernieuwbaar.

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Christel De Blander of uw dossierverantwoordelijke.

 

17/04/2012