Baker Tilly

De nieuwe begrotingsmaatregelen

Verwachte wijzigingen inzake personenbelasting


Voordeel alle aard bedrijfswagen

Momenteel wordt het voordeel alle aard voor een bedrijfswagen berekend op basis van de CO2-uitstoot van de wagen en het aantal kilometers woon-werkverkeer. In het nieuwe begrotingsakkoord werd beslist dat voortaan zal rekening gehouden worden met zowel de cataloguswaarde als de CO2-uitstoot van de bedrijfswagen en niet meer met het aantal kilometers woon-werkverkeer. Dit heeft tot gevolg dat, behoudens een aantal uitzonderingen, voor het merendeel van de bedrijfswagens een hogere bijdrage zal verschuldigd zijn.

Voordeel alle aard terbeschikkingstelling privéwoning aan bedrijfsleiders

Onder het huidig regime wordt het voordeel alle aard voor de gratis terbeschikkingstelling van een onroerend goed aan een bedrijfsleider forfaitair gewaardeerd op 100/60 van het kadastraal inkomen x 1,25 wanneer het KI kleiner is dan € 745 en op 100/60 van het KI x 2 indien het KI groter is dan € 745. Ingevolge de nieuwe begrotingsmaatregelen, zal het voordeel alle aard voor onroerende goederen waarvan het KI groter is dan € 745 worden bepaald op basis van volgende formule: KI x 100/60 x 3,8.

Daarnaast worden ook de forfaitaire bedragen voor het voordeel alle aard gratis verwarming en elektriciteit opgetrokken naar respectievelijk € 1.820 en € 910 (in plaats van € 1.640 en € 820 voor inkomstenjaar 2011).

Voordeel alle aard aandelenopties

Het percentage van 15% dat momenteel van toepassing is om het voordeel alle aard van aandelenopties te bepalen, wordt verhoogd naar 18%.

Energiebesparende maatregelen

Vanaf 1 januari 2012, komen de uitgaven voor het plaatsen van zonnepanelen, superisolerende beglazing, warmtepompen en andere energiebesparende investeringen niet meer in aanmerking voor een belastingvermindering. De belastingvermindering voor uitgaven aan dakisolatie blijft wel bestaan, maar zal worden teruggeschroefd. Er wordt echter wel voorzien in een overgangsmaatregel waardoor uitgaven gedaan in 2012 maar verbonden aan contracten afgesloten vóór 28 november 2011, wel nog van het huidige fiscaal voordeel kunnen genieten in 2012.

Aftrekbare uitgaven worden belastingverminderingen

Het begrotingsakkoord zet bepaalde aftrekbare uitgaven om in belastingverminderingen. Zo zal de belastingvermindering voor de woonbonus (aftrek enige eigen woning), kinderopvang en giften worden vastgelegd op een tarief van 45%. Tot op heden kan men voor deze uitgaven een fiscaal voordeel genieten afhankelijk van de hoogte van het inkomen. Een vast percentage van 30% zal voortaan van toepassing zijn op alle andere belastingverminderingen zoals pensioensparen, levensverzekeringen, werknemersbijdragen groepsverzekering,…waar het fiscaal voordeel tot op vandaag 30 à 40 % bedraagt.

Dienstencheques

De kostprijs van een dienstencheque wordt vanaf 2013 opgetrokken van € 7,5 naar € 8,5. De volgende jaren zal de prijs worden geïndexeerd.

Belastingvrije som

Vanaf 2013 wordt de belastingvrije som voor lage inkomens verhoogd met € 200.

Pensioenkapitalen

De kapitalen van aanvullende pensioenen, opgebouwd op basis van werkgeversbijdragen (2e pijler), worden onder de huidige regeling belast aan een tarief van 16,5% bij vervroegde opname tussen 60 en 64 jaar en aan 10% bij opname op 65 jaar. Deze percentages worden verhoogd tot 20% bij opneming op 60 jaar en 18% op 61 jaar. Bij opname tussen 62 en 64 jaar blijft het percentage 16,5%.

Eco-korting milieuvriendelijke wagens

De korting op de factuur die men momenteel kan genieten bij de aankoop van een milieuvriendelijke wagen wordt met ingang van 1 januari 2012 afgeschaft. De regering voorziet hier eveneens in een overgangsmaatregel voor wagens die reeds besteld waren vóór 28 november 2011 maar pas geleverd worden in 2012.

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Sarah Vanderlinden of uw dossierverantwoordelijke.

 

14/12/2011