Baker Tilly

Btw-aftrek op cateringkosten: fiscus blijft dwars liggen

"Waar is dat feestje…?”. Aan de houding van de btw-administratie te zien alleszins niet op de plaatsen waar zij langs komt. Die indruk krijgt men althans wanneer men kijkt naar de halsstarrigheid waarmee zij zich blijft verzetten tegen de btw-aftrek op kosten van spijzen en dranken gedragen in het kader van een publicitair evenement. Ondanks een duidelijk standpunt van het Hof van Cassatie weigert zij zich hierbij neer te leggen, zo blijkt formeel uit een recente beslissing (Beslissing nr. ET 120.663 van 2 december 2011).

Kosten van onthaal versus publiciteitskosten


De discussie woedt reeds enkele jaren. btw op kosten van onthaal is niet aftrekbaar. Deze uitgaven die vooral worden gedaan naar aanleiding van manifestaties of bijzondere gebeurtenissen (banket, receptie, inhuldiging, feest, reizen, allerhande animatie, …) kunnen zowel bestaan uit hotelkosten, restaurant- of traiteurkosten, als uit de aankoop van drank en voeding, de aankoop van bloemen, de huur van materiaal, enz.

Zodra blijkt dat deze kosten een publicitair karakter hebben zijn dit niet langer kosten van onthaal maar wel publiciteitskosten, waarop de btw wel aftrekbaar is.

Een kleine zeven jaar geleden velde het Hof van Cassatie in dat verband reeds een eerste principieel arrest (Cass. 8 april 2005). Als de kosten de directe verkoop van een product beogen of als een evenement wordt ingericht met een publicitair doel, dan kunnen de ondernemingen de btw op die kosten recupereren.

De btw-administratie ging hier in grote lijnen mee akkoord, maar kon zich niet neerleggen bij de btw-aftrek op hapjes en dranken geserveerd op dergelijke evenementen. Dit resulteerde in een nieuwe reeks vonnissen en arresten (meestal in het nadeel van de fiscus) en uiteindelijk in een nieuwe uitspraak door het Hof van Cassatie.

In zijn arrest van 11 maart 2010 herhaalt het Hof haar eerder standpunt. Tevens meende zij de discussie voor eens en voor altijd te sluiten door te stellen dat kosten voor spijzen en dranken gemaakt in het kader van een feestelijke bijeenkomst met een publicitair doel dienen te worden aangemerkt als kosten van publiciteit waarvan de btw mag worden afgetrokken.

Einde discussie, zo dacht men. Maar ruim 22 maanden na dit arrest geeft de btw-administratie aan niet akkoord te willen gaan met deze uitspraak. Zij handhaaft het aftrekverbod op spijzen en dranken in elk geval, zelfs indien deze kosten worden gemaakt met het oog op de publiciteit voor welbepaalde producten en diensten.

Gevolgen in de praktijk

Het enige voordeel aan de recente beslissing van de btw-administratie is dat ze hierin duidelijk haar standpunt weergeeft. Hierbij geeft ze aan zich formeel te zullen blijven verzetten tegen de aftrek van de btw op spijzen en dranken. We weten bijgevolg waar ze staat en hoe ze gaat reageren op mogelijke btw-aftrek op cateringkosten, ook al gebeurt dit binnen het kader van een publicitair evenement. btw aftrekken op dergelijke kosten zal ook in de toekomst steevast tot discussies aanleiding geven tijdens btw-controles en heel waarschijnlijk resulteren in een verwerping van de gedane btw-aftrek.

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Wim De Pelsmaeker of Veerle Van Den Steen of uw dossierverantwoordelijke.

 

1/02/2012