Baker Tilly

Notarissen en btw – bent u al mee?

Vanaf begin dit jaar bent u als notaris onderworpen aan de btw-reglementering. Concreet betekent dit dat u voortaan allerhande formele btw-verplichtingen dient na te leven, zoals het indienen van periodieke btw-aangiften en het opstellen en uitreiken van facturen. Het feit dat uw inkomende facturen al dan niet correct naar vorm en inhoud zijn opgesteld, wordt nu ook voor u belangrijk om uw btw-aftrek rechtsgeldig te kunnen uitoefenen. Kortom, een ganse aanpassing.

Het feit dat de omschakeling van het btw-statuut van notarissen naar belastingplichtige met recht op aftrek vrij snel diende te verlopen maakt dat enkele praktische gevolgen van dit alles nu pas aan de oppervlakte komen. Deze vereisen de nodige aandacht aangezien zij een impact hebben of kunnen hebben op het reilen en zeilen van uw praktijk.

Ter informatie vindt u hierna enkele van de praktische gevolgen en de mogelijke impact ervan.

Datum van indiening van de eerste periodieke btw-aangifte


Maandaangevers zijn ertoe gehouden de eerste periodieke btw-aangifte in te dienen uiterlijk op 20 februari 2012. Kwartaalaangevers kunnen hun eerste periodieke btw-aangifte pas indienen vanaf 1 april 2012. De uiterste indieningsdatum is hier 20 april 2012.

Bij tolerantie heeft de btw-administratie toegestaan dat deze eerste periodieke btw-aangifte een nihilaangifte mag zijn.

Mogelijke tolerantie aangaande de verwerking van aktekosten


Door de afschaffing van de btw-vrijstelling voor de notarissen en de invoering van een btw-boekhouding met o.a. een boek voor inkomende facturen stelt zich de vraag of de aktekosten waarop geen btw in rekening wordt gebracht aan de notaris dienen opgenomen te worden in het boek voor inkomende facturen en in de btw-aangifte. Dit zou voor de boekhoudafdelingen van de notariaten een groot extra werkvolume betekenen, met name omdat een groot deel van de aktekosten worden verwerkt door de studie en aldus terecht komen in het cliëntendossier en niet op de boekhoudafdeling. Tevens stelt zich het probleem dat er voor een aantal van deze aktekosten geen onderliggende verantwoordingsstukken worden afgeleverd door de desbetreffende instanties. Voorbeelden hiervan zijn de kosten aangerekend door gemeenten voor het opzoeken van gemeentelijke inlichtingen, de kosten gemaakt voor het afleveren van hypothecaire getuigschriften, enz.

Hiermee rekening houdend werd bij de btw-administratie geïnformeerd naar de mogelijkheid om een tolerantie toe te staan teneinde deze aktekosten binnen de boekhoudafdelingen van de notariaten verder in continuïteit te kunnen verwerken vanuit de bankuittreksels en niet individueel via het boek voor inkomende facturen.

Het is momenteel nog wachten op een antwoord vanwege de btw-administratie.

Voorschotten


Voorschotten behoren nooit tot de maatstaf van heffing waarop btw wordt verschuldigd.

Onkosten die de notaris maakt om de dienst aan zijn cliënt te kunnen verstrekken zijn geen voorschotten, ook niet wanneer deze door de notaris aan zijn cliënt afzonderlijk van zijn ereloon worden gefactureerd.

Onkosten zijn met andere woorden steeds bestanddelen van het ereloon die aan het ereloon moeten worden toegevoegd voor de heffing van de btw.

Voorbeelden hiervan zijn : telefoonkosten, reiskosten, vervoerkosten, restaurantkosten, enz.

Geen aftrek van btw op restaurantkosten, hotelkosten en kosten van onthaal


De afschaffing van de btw-vrijstelling in hoofde van notarissen biedt hen het voordeel dat de btw betaald op aankopen van goederen en diensten nu wel in aftrek kan worden gebracht, evenwel rekening houdend met de bestaande aftrekbeperkingen en -uitsluitingen.

Zo is de btw geheven op restaurant- en hotelkosten nooit aftrekbaar. Evenmin is de btw geheven op kosten gemaakt voor het onthaal van cliënten of potentiële cliënten niet aftrekbaar. Onder kosten van onthaal (receptie) wordt verstaan : hotel- en restaurantkosten, kosten betaald aan cateringdiensten, kosten voor aankoop van dranken, levensmiddelen en bloemen, kosten gemaakt voor de versiering van de wachtkamer, enz.

Bijzondere herzieningsregels voor notarissen


Tevens is er de mogelijkheid om btw te recupereren op in het verleden aangegane investeringen, de zogenaamde "historische btw-herziening", en dit voor zover de herzieningsperiode nog niet is verstreken.

Voor de aankoop van roerende investeringsgoederen en diensten (inbegrepen de kosten gedragen in het kader van verbouwingswerken uitgevoerd aan een onroerend goed) bedraagt deze herzieningsperiode vijf jaar. Concreet betekent dit dat de btw betaald op de aankoop van een bureel in 2008 dit jaar nog kan worden gerecupereerd voor 1/5 van het niet afgetrokken btw-bedrag.

Voor de aankoop of oprichting van onroerende goederen met btw of voor de verkrijging van een zakelijk recht met btw bedraagt deze herzieningsperiode vijftien jaar. De notaris die zijn activiteit niet verricht in een vennootschapsvorm, maar als fysieke persoon, en eigenaar is van het onroerend goed waarin hij zijn activiteit uitoefent, zal de btw betaald op de aankoop of de oprichting ervan nog kunnen recupereren in de mate de vijftienjarige herzieningsperiode nog niet is verstreken.

Let op, de terug te vorderen historische herzienings-btw kan evenwel alleen worden afgezet tegen de aan de schatkist te betalen btw. Het eventueel tegoed moet dan worden overgedragen naar een volgend aangiftetijdvak waarop het kan worden toegerekend, opnieuw tot beloop van de aan de staat verschuldigde btw.

Btw-eenheid


De afschaffing van de btw-vrijstelling in hoofde van de notarissen biedt nog andere voordelen.

Zo kan voortaan ook worden onderzocht of de btw geheven op de oprichting of aankoop van het onroerend goed dat door de notarisvennootschap wordt gehuurd en gebruikt voor het uitoefenen van haar praktijk nog kan worden gerecupereerd voor de resterende jaren van de herzieningsperiode. De figuur van de btw-eenheid, die erin bestaat personen die in juridisch opzicht onafhankelijk zijn maar onderling financieel, economisch en organisatorisch nauw met elkaar verbonden zijn als één belastingplichtige te beschouwen, biedt op dat vlak mogelijks opportuniteiten.
Een oefening die maatwerk vraagt.

Indien gewenst kan Baker Tilly Belgium u hierin verder adviseren en assisteren, zowel op boekhoudkundig als fiscaal vlak. Voor meer informatie over onze dienstverlening kan u steeds terecht op deze website.

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Wim De Pelsmaeker of Veerle Van Den Steen of uw dossierverantwoordelijke.

 

 

16/02/2012