Baker Tilly

Bedrijfswagens en btw… de onzekerheid knaagt


Op 1 januari 2011 veranderde de wetgeving inzake de btw-aftrek op bedrijfswagens. Bijna anderhalf later heerst er nog steeds grote onzekerheid omtrent de praktische toepasbaarheid ervan. Dient men nu wel of niet de gereden kilometers minutieus bij te houden of zal het zo’n vaart niet lopen? Een laatste stand van zaken in een materie waar vooralsnog niets beweegt.

Context


Met ingang van 1 januari 2011 werd in België de nieuwe wetgeving inzake de btw-aftrek op gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen van kracht. Vooral wat betreft bedrijfswagens betekende dit een drastische hervorming. Btw-aftrek is enkel nog toegestaan voor het beroepsmatig gebruik, waarbij de aftrekbeperking van 50% blijft gelden als maximumgrens. Tevens werd de link met de voordelen van alle aard inzake directe belastingen praktisch volledig doorgeknipt.

Op 20 oktober 2011 publiceerde de btw-administratie een beslissing waarin zij toelichting gaf bij deze wijzigingen. Het bedrijfsleven reageerde furieus en bestempelde dit als praktisch onuitvoerbaar. Een goede week later werd de beslissing dan ook opgeschort. Toenmalig ontslagnemend minister van Financiën Didier Reynders bevestigde in een parlementaire vraag dat de beginselen van de beslissing onverminderd geldig blijven, maar dat voor de juiste en uniforme interpretatie ervan eind 2011 een addendum zou worden uitgewerkt en gepubliceerd.

Het beloofde addendum kwam er alsnog niet. In afwachting publiceerde de btw-administratie begin dit jaar een beslissing teneinde enige rechtszekerheid te scheppen wat betreft het afgelopen jaar 2011. Wat betreft bedrijfsvoertuigen wordt voor 2011 de keuze gelaten om al dan niet het oude systeem verder toe te passen. Deze keuze geldt niet voor 2012. Men mag dus, indien men dit wenst, zich voor de periode 2011 ook beroepen op de nieuwe regels.

Let op: opteren voor het oude systeem blijkt niet in alle gevallen even voordelig. Zo kan bij overwegend beroepsgebruik overwogen worden om vooreerst beiden systemen ten opzichte van elkaar af te wegen. Ook de nieuwe tolerantie, waarbij op de doorverkoop van bedrijfswagens slechts btw dient te worden berekend op de helft van de verkoopprijs, geldt voor wat betreft 2011 enkel bij toepassing van de nieuwe regels.

… en toen werd het stil

Het lang verwachte addendum is er vooralsnog niet. Toch blijven ook voor 2012 nog heel wat vragen onbeantwoord. Dient men voortaan minutieus de gereden kilometers bij te houden teneinde aan de nieuwe verplichtingen te kunnen voldoen eens het langverwachte addendum er is? Op dat vlak is het voorlopig nog koffiedik kijken, met alle onzekerheid van dien.

Op naar een forfaitaire regeling?

Naar verluidt sleutelt de btw-administratie momenteel aan een werkbare oplossing. Hierbij zouden de beginselen van de beslissing van 20 oktober 2011 onverminderd gelden.

Wat betreft de praktische toepassingsmodaliteiten, meer bepaald wat betreft het berekenen van de verhouding beroeps- / privégebruik, zou worden voorzien in een meer praktisch toepasbare werkwijze. Hierbij wordt momenteel gedacht aan twee verschillende pistes, zijnde enerzijds een forfaitaire aftrekbeperking per belastingplichtige of anderzijds het gebruik van een formule met bepaalde variabelen per wagen. Welke piste het zal halen is momenteel nog niet duidelijk. De uiteindelijke piste zou wel voor elke belastingplichtige gelden.

Het kan bijgevolg nog verschillende kanten op. Wij houden er echter aan u tijdig te informeren.

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Wim De Pelsmaeker of Veerle Van Den Steen of uw dossierverantwoordelijke.

 

17/04/2012