Baker Tilly

Btw-vooruitbetaling bij invoer niet langer vereist


In navolging van het relanceplan werd onlangs besloten om de btw-vooruitbetaling bij de toekenning van een invoervergunning af te schaffen. Ondernemingen die in het verleden reeds dergelijke betaling hebben gedaan kunnen dat bedrag begin volgend jaar terugvragen. Enige actie is hierbij wel vereist (Circulaire nr. AAFisc 30/2012 (E.T.122.812) van 28 september 2012).

Btw-vooruitbetaling bij invoer afgeschaft


Onderneming die regelmatig goederen invoeren van buiten de EU kunnen ervoor opteren de invoer-btw niet fysiek te betalen aan de douane. De betaling van de btw die is verschuldigd wegens de invoer van goederen in België wordt hierbij verlegd naar de periodieke btw-aangifte van de invoerder, waardoor die btw niet langer aan de douane moet worden betaald.

Hiervoor dient men te beschikken over een invoervergunning. Om dergelijke vergunning te bekomen diende men tot voor kort een bedrag aan btw vooruit te betalen dat gelijk is aan één vierentwintigste (1/24ste) van het totaalbedrag van de btw die wegens invoer is verschuldigd over de vier kwartalen die de aanvraag voorafgaan. Dit bedrag moest elk jaar worden herzien, uiterlijk op 20 april. Zowel financieel als administratief vormde dit een aanzienlijke last. Het was ook nadelig voor wat betreft onze Belgische concurrentiepositie. Zo maakt Nederland eveneens gebruik van dergelijke invoervergunningen, zij het zonder een vooruitbetaling. Bedrijven die regelmatig goederen invoeren in Europa kozen op die manier al vaak eens de haven van Rotterdam, om vandaar deze goederen binnen Europa verder te distribueren.

In het kader van haar relanceplan had de Belgische regering net voor het zomerreces reeds de denkpiste geopperd om de verplichting tot vooruitbetaling af te schaffen. Hiertoe werd onlangs effectief besloten. De nieuwe verleggingsregeling, zonder vooruitbetaling van btw, treedt in werking op 1 januari 2013. Bij wijze van overgangsmaatregel werd ook besloten geen vooruit te betalen sommen meer te eisen voor aanvragen om vergunning die vanaf 1 oktober 2012 worden ingediend.

Ondernemingen die reeds over een dergelijke vergunning beschikken kunnen ook naar de toekomst toe hun toegekende vergunningsnummer blijven gebruiken.

Teruggaaf btw-vooruitbetaling – te ondernemen acties

Btw-vooruitbetalingen die in het verleden (vóór 1 oktober 2012) werden gedaan kunnen vanaf 2013 worden teruggevraagd.

Ondernemingen die in het kader van de aanvraag van een invoervergunning een btw-bedrag hebben vooruitbetaald hebben het recht hiervan teruggaaf te vragen. Belangrijk is erop te wijzen dat het voor teruggaaf vatbare bedrag niet in alle gevallen gelijk is aan het bedrag dat resulteert uit de berekening van het vooruit te betalen bedrag ter gelegenheid van de laatste herziening, verricht uiterlijk op 20 april 2012.

Om effectief teruggaaf te bekomen dienen enkele stappen te worden ondernomen. Zo dient een speciaal daartoe voorzien document tijdig naar het bevoegde btw-controlekantoor te worden opgestuurd. Het terug te vragen bedrag wordt opgenomen in de btw-aangifte van januari 2013 (of het eerste kwartaal 2013). Een kleine moeite wat zowel financieel als administratief voor een mooi nieuwjaarsgeschenk zorgt.

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Wim De Pelsmaeker of Veerle Van Den Steen of uw dossierverantwoordelijke.

 

06/11/2012