Baker Tilly

Renovatiewerken gezinswoning: nieuwe overgangsregeling vereist actie uiterlijk donderdag 11 februari 2016!


De verhoging van de ouderdomsvereiste van 5 naar 10 jaar voor renovatiewerken aan privéwoningen ging in principe van start op 1 januari 2016. Deze aanvangsdatum werd echter verschoven naar 12 februari 2016. Deze verschuiving heeft onder andere gevolgen voor de reeds eerder uitgewerkte overgangsmaatregelen voor woningen die ingevolge de wijziging van de ouderdomsvereiste niet meer in aanmerking komen voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief. In dat kader publiceerde de administratie gisteren nieuwe richtlijnen. Belangrijk hierbij is dat diegenen die alsnog van deze overgangsmaatregelen gebruik willen maken uiterlijk 11 februari 2016 actie dienen te hebben ondernomen. Snel zijn is in deze dus meer dan ooit de boodschap!

 

Van 5 naar 10 jaar ...

Verbouwingswerken, of meer algemeen werken in onroerende staat en enkele gelijkgestelde handelingen, aan woningen die hoofdzakelijk voor privébewoning worden gebruikt vallen in principe onder het normale btw-tarief van 21%.

De zaak is anders wanneer de eerste ingebruikname van de woning ten minste 5 jaar aan de werken voorafgaat. In dat laatste geval is, onder bepaalde voorwaarden, het verlaagd btw-tarief van 6% toepasselijk.

Dit is ook het geval voor woningen die deels beroepsmatig worden gebruikt wat betreft werken uitgevoerd aan het privégedeelte of, indien het privégedeelte groter is dan de helft van de woning, op werken aan de gehele woning (bv. dakwerken, voegwerken, elektriciteitswerken, schilderwerken in de ganse woning, …).

In uitvoering van het regeerakkoord had de regering vorig jaar besloten om de ouderdomsvereiste voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief met ingang van 1 januari 2016 te verdubbelen van 5 naar 10 jaar. Ook werd voorzien in een overgangsregeling voor woningen die ingevolge de wijziging van de ouderdomsvereiste niet meer in aanmerking komen voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief.

Echter, wegens het initieel uitblijven van het koninklijk besluit werd de nieuwe regeling begin dit jaar in extremis uitgesteld.

... vanaf 12 februari 2016

Het koninklijk besluit van 26 januari 2016 tot wijziging van de voorwaarden werd uiteindelijk gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 2 februari 2016.

Dit betekent concreet dat de nieuwe ouderdomsvereiste van 10 jaar van kracht zal zijn vanaf 12 februari 2016 (i.e. de tiende dag na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad). De nieuwe regeling gaat dus volgende week vrijdag van start.

Voor werken die vanaf 12 februari 2016 aan een privéwoning zullen worden verricht, is de nieuwe ouderdomsvereiste van 10 jaar vervuld wanneer de woning voor het eerst in gebruik werd genomen in de loop van het jaar 2006 of eerder.

Nieuwe overgangsregeling – actie vereist uiterlijk 11 februari 2016

De wijziging van de ouderdomsvereiste van een woning kan tot gevolg hebben dat de bouwheer met een hogere btw-kost wordt geconfronteerd. Daarom werd reeds eerder voorzien in een overgangsregeling voor woningen die ingevolge de wijziging van de ouderdomsvereiste niet meer in aanmerking komen voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief.

Door het verschuiven van de invoerdatum van de nieuwe ouderdomsregels diende ook aan de overgangsregeling te worden gesleuteld.

Voor woningen die vanaf 12 februari 2016 niet zullen voldoen aan de nieuwe ouderdomsvereiste publiceerde de administratie gisteren een nieuwe overgangsmaatregel (Beslissing Btw nr. E.T.129.030/3 van 2 februari 2016).

Dit komt erop neer dat bepaalde woningen die niet voldoen aan de nieuwe ouderdomsvereiste onder bepaalde voorwaarden en mits de naleving van bepaalde formaliteiten toch nog zullen kunnen genieten van het verlaagd btw-tarief op renovatiewerken gefactureerd tot 31 december 2017.

Woningen die tussen 1 januari 2007 en 31 december 2011 voor het eerst in gebruik zijn genomen kunnen onder bepaalde voorwaarden van deze overgangsregeling genieten.

Eén van deze voorwaarden is dat bij werkzaamheden onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning of meldingsplicht de aanvraag of melding uiterlijk op 11 februari 2016 dient gebeurd te zijn. Dezelfde overgangsregeling geldt voor contracten met ‘vaste datum’ die uiterlijk op 11 februari 2016 zijn gesloten.

Dit betekent dat indien u nog gebruik wenst te maken van de nieuwe overgangsregeling en u nog niet de nodige formaliteiten hiertoe hebt vervuld u zich zal moeten haasten. Uiterlijk volgende week donderdag moet actie ondernomen worden. Concreet betekent dit het volgende:

Overeenkomsten met betrekking tot concrete werken moeten zijn afgesloten uiterlijk 11 februari 2016. Deze overeenkomsten moeten voldoende gedetailleerd en gespecifieerd zijn. Een algemene overeenkomst voor de toekomstige uitvoering van onbepaalde werken is onvoldoende.

Het bewijs van de tijdige afsluiting van de overeenkomst kan worden geleverd door aan de overeenkomst vaste datum te geven (registratie, voorleggen aan het btw-controlekantoor door de dienstverrichter, e-mail, aangetekend schrijven, …). In het specifieke geval van onderhoudscontracten kan de indiening van een kopie van de overeenkomst vervangen worden door het indienen van een lijst van deze onderhoudscontracten.

Voor werken onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning of meldingsplicht dient respectievelijk de aanvraag met betrekking tot de concrete werken of het meldingsformulier uiterlijk 11 februari 2016 te zijn ingediend. De indieningsdatum moet worden aangetoond hetzij door een ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente, hetzij door het bewijs van aangetekende zending, of nog door het bewijs van digitale indiening via een overheidsplatform.

Woningen die na 31 december 2011 voor het eerst in gebruik zijn genomen kunnen zich niet beroepen op de oude tariefregeling noch op de overgangsmaatregel. Dergelijke woningen vallen onder het normale tarief van 21%.

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Wim De Pelsmaeker of Veerle Van Den Steen of uw dossierverantwoordelijke.

5/02/2016