Baker Tilly

Btw-kwartaalaangevers: voorschotten op de schop!


Kwartaalaangevers zullen mogelijks in de nabije toekomst geen voorschotten meer moeten betalen in elke tweede en derde maand van ieder kalenderkwartaal. Keerzijde van de medaille is wel dat zij net als maandaangevers ieder jaar een decembervoorschot zullen moeten betalen. De effectieve datum van invoering is nog niet bekend, maar zou zich vermoedelijk begin 2017 situeren.

Maand of kwartaalaangevers

Btw-belastingplichtigen die belastbare handelingen stellen zijn in principe verplicht maandelijks een btw-aangifte in te dienen. Indien de jaaromzet niet meer bedraagt dan 2,5 miljoen euro mag ervoor geopteerd worden om kwartaalaangiften in te dienen. Verkoopt men bepaalde producten zoals mobiele telefoons, computers of voertuigen dan is men sowieso verplicht maandaangiften in te dienen, tenzij de omzet op jaarbasis niet hoger uitkomt dan 250.000 euro. In dit laatste geval heeft men ook de keuze al dan niet kwartaalaangiften in te dienen.

Kwartaalvoorchotten …

Zij die ervoor geopteerd hebben kwartaalaangiften in te dienen moeten tot op heden uiterlijk de twintigste van de tweede en de derde maand van ieder kalenderkwartaal een voorschot voldoen op de btw waarvan de opeisbaarheid uit de aangifte zal blijken. Het bedrag van elk van de twee voorschotten die tijdens een kwartaal moeten worden betaald, is gelijk aan één derde van het bedrag van de btw die voorkomt in rooster 71 (aan de Staat verschuldigde btw) van de btw-aangifte met betrekking tot de handelingen van het vorig kwartaal. Tegoeden op de btw-rekening-courant die nog niet voor terugbetaling zijn aangevraagd, mogen daarvan in mindering worden gebracht. In deze regeling komt heel binnenkort mogelijks verandering.

 … worden mogelijks afgeschaft

In het kader van een administratieve vereenvoudiging wordt deze verplichting mogelijks in de nabije toekomst afgeschaft. Hierdoor zullen kwartaalaangevers in de loop van een kwartaal geen btw-voorschotten meer moeten betalen. Deze aanpassing betekent inderdaad een administratieve vereenvoudiging. Anderzijds zal zij van de betrokken partijen wel de nodige discipline vereisen teneinde voldoende middelen opzij te zetten om op kwartaalbasis niet voor verassingen komen te staan wat de grootte van het te betalen bedrag betreft.

Decembervoorschot

Teneinde geen ongelijke behandeling te creëren met de maandaangevers, zullen kwartaalaangevers ook verplicht worden om jaarlijks een decembervoorschot te betalen.

Invoeringsdatum

Een officiële bevestiging van de invoering van de nieuwe regeling alsook de invoeringsdatum zelf staan momenteel nog niet vast. Naar verluidt zou dit begin volgend jaar zijn.

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Wim De Pelsmaeker of Veerle Van Den Steen of uw dossierverantwoordelijke.

25/10/2016