Baker Tilly

Btw-kwartaalvoorschotten: afschaffing vanaf 1 april 2017

De Minister van Financiën Johan Van Overtveldt bevestigde onlangs dat met ingang van 1 april 2017 zal voorzien worden in een afschaffing van de kwartaalvoorschotten. Hierdoor zullen de kwartaal- en maandaangevers voortaan op gelijke voet worden behandeld. Keerzijde van de medaille is wel dat ook de kwartaalaangevers voortaan ieder jaar een decembervoorschot zullen moeten betalen. Het K.B. ter invoering van de wijziging zou op korte termijn worden gepubliceerd (Persbericht 19 januari 2017).

Maand of kwartaalaangevers

Btw-belastingplichtigen die belastbare handelingen stellen zijn in principe verplicht maandelijks een btw-aangifte in te dienen. Indien de jaaromzet niet meer bedraagt dan 2,5 miljoen euro mag ervoor geopteerd worden om kwartaalaangiften in te dienen. Verkoopt men bepaalde producten zoals mobiele telefoons, computers of voertuigen dan is men sowieso verplicht maandaangiften in te dienen, tenzij de omzet op jaarbasis niet hoger uitkomt dan 250.000 euro. In dit laatste geval heeft men ook de keuze al dan niet kwartaalaangiften in te dienen.

Kwartaalsvoorchotten …

Zij die ervoor geopteerd hebben kwartaalaangiften in te dienen moeten tot op heden uiterlijk de twintigste van de tweede en de derde maand van ieder kalenderkwartaal een voorschot voldoen op de btw waarvan de opeisbaarheid uit de aangifte zal blijken. Het bedrag van elk van de twee voorschotten die tijdens een kwartaal moeten worden betaald, is gelijk aan één derde van het bedrag van de btw die voorkomt in rooster 71 (aan de Staat verschuldigde btw) van de btw-aangifte met betrekking tot de handelingen van het vorig kwartaal. Tegoeden op de btw-rekening-courant die nog niet voor terugbetaling zijn aangevraagd, mogen daarvan in mindering worden gebracht. Deze regeling wordt in principe afgeschaft met ingang van 1 april 2017.

… worden afgeschaft met ingang van 1 april 2017

In het kader van een administratieve vereenvoudiging wordt deze verplichting afgeschaft. Volgens Minister Van Financiën Johan Van Overtveldt zou dit gebeuren met ingang van 1 april 2017.

Hierdoor zullen kwartaalaangevers in de loop van een kwartaal geen btw-voorschotten meer moeten betalen. Deze aanpassing betekent inderdaad een administratieve vereenvoudiging. Anderzijds zal zij van de betrokken partijen wel de nodige discipline vereisen teneinde voldoende middelen opzij te zetten om op kwartaalbasis niet voor verrassingen komen te staan wat betreft de grootte van het te betalen bedrag.

Decembervoorschot

Teneinde geen ongelijke behandeling te creëren met de maandaangevers, zullen kwartaalaangevers ook verplicht worden om jaarlijks een decembervoorschot te betalen. Hierbij zullen kwartaalaangevers verplicht zijn om uiterlijk op 24 december van elk kalenderjaar een voorschot te betalen op de btw die verschuldigd is over de handelingen van het vierde kwartaal van hetzelfde jaar.

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Wim De Pelsmaeker of Veerle Van Den Steen of uw dossierverantwoordelijke.

20/02/2017