Baker Tilly

Voorschotfacturen: overgangsregeling wordt doorgetrokken naar 2014


Vanaf begin 2013 vormt het uitreiken van facturen niet langer een oorzaak van opeisbaarheid van de btw. Omdat deze wijziging aanzienlijke aanpassingen aan de boekhoudsystemen met zich meebrengt werd voor het jaar 2013 al snel in een overgangsregeling voorzien. De minister van Financiën heeft recentelijk bevestigd dat de overgangsregeling ook in 2014 van kracht zal blijven (Vr. en Antw., Kamer 2012-2013, nr. 130, 4 oktober 2013 – Vr. nr. 535 Marchem, 25 juli 2013, blz. 567-569).

Met ingang van 2013 werden de facturatieregels en -formaliteiten op tal van vlakken gewijzigd (zie ook onze nieuwsbrief 12/2012). Zo werden de regels inzake elektronische facturatie en self-billing gebruiksvriendelijker. Dit schept opportuniteiten om op een meer eenvoudige en ondernemingsvriendelijke wijze gebruik te maken van deze vormen van facturatie. Tevens werden een aantal verplichte facturatievermeldingen vereenvoudigd of afgeschaft. In de praktijk stellen we haast dagelijks vast dat nog niet iedereen hiervan op de hoogte is.

De meest verrassende aanpassing betrof evenwel de nieuwe regeling inzake de opeisbaarheid van btw. Een voorschotfactuur maakt op zich de btw niet langer opeisbaar noch aftrekbaar. Hierdoor wordt de btw enkel nog verschuldigd op het ogenblik dat de levering of dienstverrichting plaatsvindt of op het ogenblik van de betaling wanneer deze voorafgaat aan de levering of de dienst.

Dat de impact van deze aanpassing niet te onderschatten is was reeds van bij het begin duidelijk. Zij noodzaakt immers een aanpassing van eender welk ERP- of boekhoudsysteem, zowel aan de aankoop- als aan de verkoopzijde.

Gelet op de praktische moeilijkheden en bezorgdheden die werden geuit vanuit het bedrijfsleven voorzag de btw-administratie voor het jaar 2013 al gauw in een overgangsregeling (zie ook onze nieuwsbrief 01/2013). Hierbij werd de mogelijkheid voorzien om in normale B2B-transacties (uitgezonderd intracommunautaire transacties) de oude regeling nog toe te passen. Dit komt erop neer dat de leverancier of dienstverrichter de btw nog kan voldoen op basis van de door hem uitgereikte voorschotfactuur. De toepassing van het nieuwe systeem is ook reeds mogelijk, al is het hierbij soms opletten geblazen. Ze kan men in het overgangsregeling bij toepassing van de nieuwe regeling enkel nog een voorschot vragen aan de hand van een ander document dan een factuur. Dit document mag geen melding maken van de btw, noch van het btw-tarief of van de reden waarom geen btw werd aangerekend. Wordt de btw wel vermeld, dan is automatisch de oude regeling toepasselijk en wordt de btw bijgevolg onmiddellijk opeisbaar.

Wat betreft intracommunautaire transacties werd niet in een overgangsregeling voorzien. De nieuwe opeisbaarheidsregels zijn hier bijgevolg wel reeds van toepassing. Dit houdt in dat wat betreft intracommunautaire leveringen van goederen de btw opeisbaar wordt op het tijdstip waarop de factuur wordt uitgereikt. Wordt geen factuur uitgereikt vóór de vijftiende van de maand volgend op de maand waarin het belastbaar feit heeft plaatsgevonden, dan wordt de btw opeisbaar op de vijftiende van die maand. Voor intracommunautaire diensten vindt de opeisbaarheid plaats op het ogenblik waarop de dienst wordt voltooid.

Bij de invoering van het overgangssysteem was het de bedoeling van de btw-administratie om begin 2013 concrete richtlijnen uit te vaardigen teneinde ondernemingen en softwareproviders de mogelijkheid te bieden zich tegen 2014 in regel te stellen met de nieuwe opeisbaarheidsregels.

Deze richtlijnen lieten echter op zich wachten. Daarom werd bij monde van de minister van Financiën aangekondigd dat het overgangsregime ook in 2014 nog zal kunnen worden toegepast. Er zal in de loop van 2014 een consultatieronde worden georganiseerd met de bedrijfswereld teneinde een definitieve regeling te kunnen uitwerken. De bedoeling is dat deze dan van toepassing wordt vanaf 2015.

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Wim De Pelsmaeker of Veerle Van Den Steen of uw dossierverantwoordelijke.

 

28/11/2013