Baker Tilly

Bedrijfsmiddelen: grens klein materieel, klein gereedschap en kantoorbehoeften opgetrokken


Om als bedrijfsmiddel te worden beschouwd wordt vanaf begin dit jaar het bedrag voor klein materieel, klein gereedschap en kantoorbehoeften opgetrokken van 250 EUR (exclusief btw) naar 1.000 EUR (Beslissing Btw, nr. E.T. 125.162 van 16 januari 2014).

 

Bedrijfsmiddelen: autonoom begrip

De btw-wetgeving hanteert een eigen objectieve bepaling van het begrip ‘bedrijfsmiddel’. Het betreft lichamelijke goederen en diensten die bestemd zijn om op een duurzame wijze te worden gebruikt als werkinstrument of exploitatiemiddel.

Het onderscheidt tussen bedrijfsmiddelen en andere goederen en diensten heeft onder andere haar belang wat betreft het al dan niet van toepassing zijn van herzieningstermijnen (5 of 10 jaar) op de uitgeoefende btw-aftrek.

Door het duurzame karakter van de bedrijfsmiddelen worden zij duidelijk onderscheiden van de hulpmiddelen (stookolie, elektriciteit, …), die, bij het eerste gebruik dat men ervan maakt, tenietgaan.

Verhoging grens klein materieel, klein gereedschap en kantoorbehoeften

Voor klein materieel, klein gereedschap en kantoorbehoeften kan soms moeilijk worden bepaald of ze al dan niet bij de bedrijfsmiddelen moeten worden gerekend, rekening houdend met hun omvang of duurzaamheid.

Daarom was in het verleden reeds voorzien dat dergelijke ‘items’ niet als bedrijfsmiddel worden aanzien wanneer hun prijs of, bij ontstentenis ervan, de normale waarde, per in de handel gebruikelijke eenheid lager is dan 250 EUR, exclusief btw.

Met ingang van 1 januari 2014 wordt dit bedrag verhoogd naar 1.000 EUR, exclusief btw. De verhoging is van toepassing op goederen aangekocht vanaf 2014. Voor goederen verworven vóór 2014 dient bijgevolg nog steeds het bedrag van 250 EUR in acht te worden genomen.

Advocaten en historische btw-aftrek

Door hun gewijzigd statuut hebben advocaten met ingang van 1 januari 2014 recht op aftrek van btw. Ook voor bepaalde btw opgelopen vóór 2014 bestaat er nog een regularisatiemogelijkheid (historische btw-aftrek). Hierbij dient eveneens een onderscheid te worden gemaakt tussen de regularisatie van btw met betrekking tot bedrijfsmiddelen en deze van andere goederen en diensten.

Om te bepalen of het hierbij gaat om bedrijfsmiddelen moet in dit geval nog steeds rekening worden gehouden met een bedrag van 250 EUR (exclusief btw). Het gaat immers om aankopen die hebben plaatsgevonden vóór 2014.

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Wim De Pelsmaeker of Veerle Van Den Steen of uw dossierverantwoordelijke.

 

24/01/2014