Baker Tilly

Reisbureauregeling: vereenvoudiging voor pakketreizen buiten de EU


Vanaf 1 mei 2014 is er niet langer btw verschuldigd over de diensten van reisbureaus met betrekking tot reizen buiten de EU. Aangezien dit in de praktijk aanleiding gaf tot bepaalde praktische problemen wat betreft pakketreizen voorziet de administratie nu met terugwerkende kracht in een aantal vereenvoudigingsmaatregelen. Hierbij wordt het component personenvervoer dat zich zowel binnen als buiten de EU afspeelt ofwel volledig aan btw onderworpen, ofwel volledig vrijgesteld (beslissing E.T.126.560 van 16 oktober 2014).

 

Reisbureauregeling

Gezien het specifieke karakter van de activiteiten van reisbureaus genieten deze op het vlak van de btw van een bijzondere regeling. Deze komt er kort geschetst op neer dat reisbureaus geen btw dienen aan te rekenen op de doorrekening van inkomende kosten (zoals hotelkosten, kosten van personenvervoer, etc.) maar daarentegen enkel btw dienen aan te rekenen op de winstmarge. In België geldt wat dat betreft een forfaitair systeem.

Vanaf 1 mei 2014 dient door deze reisbureaus niet langer btw te worden aangerekend over de diensten met betrekking tot reizen buiten de EU, in de mate dat de aan het reisbureau aangerekende prestaties buiten de EU worden verricht (zie ook onze nieuwsbrief 5/2014). Over het gedeelte van de reis dat zich binnen de EU afspeelt, waaronder het personenvervoer, blijft in principe wel btw verschuldigd.

In principe moet het reisbureau de aangerekende totaalprijs opsplitsen in een deel van door derden binnen de EU verrichte handelingen en een ander deel van door derden buiten de EU verrichte handelingen. Op het eerste deel zal de margeregeling van toepassing zijn. Het tweede deel is vrijgesteld van btw.

Vereenvoudigingsmaatregelen

Omdat deze uitsplitsing in de praktijk de nodige problemen veroorzaakt heeft de administratie nu besloten om met terugwerkende kracht een aantal vereenvoudigingsmaatregelen in te voeren. Deze komen erop neer dat het personenvervoer ofwel volledig belast wordt, dus ook het deel buiten de EU, ofwel volledig wordt vrijgesteld van btw.

Deze vereenvoudigingsmaatregelen waarvan sprake hebben betrekking op verschillende vormen van personenvervoer welke door de administratie in detail worden besproken. Zo heeft ze het onder andere over luchtvervoer en rechtstreeks zeevervoer van personen, over zeecruises, over aansluitende vluchten en luchtvervoer dat voorafgaat of volgt op rechtstreeks zeevervoer van personen enz.

Is het reisbureau zinnens de nieuwe vereenvoudigingsmaatregelen toe te passen, dan moet ze dat doen voor alle pakketreizen buiten de EU waarbij voor het vervoer een beroep wordt gedaan op derden.

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Wim De Pelsmaeker of Veerle Van Den Steen of uw dossierverantwoordelijke.

 

12/11/2014