Baker Tilly

Bedrijfswagens en btw: meer rekenwerk voor minder btw-aftrek!


Op 18 december 2012 publiceerde de btw-administratie haar langverwachte addendum betreffende de btw-aftrek op gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen (beslissing nr. E.T.119.650/3 van 11 december 2012). Een eerste lezing toont alvast aan dat het geen vervroegd kerstgeschenk betreft. Hierna een overzicht van wat u aanbelangt.

Pro memorie


Sinds 1 januari 2011 gelden in België nieuwe regels wat betreft de btw-aftrek op gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen. Ingevolge deze wijziging is de btw enkel nog aftrekbaar voor het effectief beroepsmatig gebruik. Tegelijk geeft het privégebruik geen aanleiding meer tot een gelijkgestelde dienst, met als gevolg dat geen btw meer moet worden afgedragen op het voordeel van alle aard.

Ruim 10 maanden na de invoering van deze wetgeving publiceerde de btw-administratie haar beslissing nr. E.T.119.650 van 20 oktober 2011. Hierin gaf zij toelichting bij deze maatregelen, voornamelijk wat betreft bedrijfswagens. Wegens hevige kritiek werd deze beslissing echter een week na publicatie geschorst in afwachting van een addendum met meer duiding. Dit addendum kwam er uiteindelijk pas heel recent.

Berekening privé- / beroepsgebruik van bedrijfswagens: drie methoden

Wat betreft bedrijfswagens is er op dit ogenblik recht op btw-aftrek op de kosten in de mate dat de wagen beroepsmatig wordt gebruikt, met een maximumaftrek van 50%. Hoe de verhouding beroeps-/privégebruik effectief dient te worden bepaald was op dit ogenblik nog niet duidelijk. De administratie voorziet hierbij voortaan in 3 methoden. De eerste twee methoden zijn door ieder vrij te kiezen en met elkaar combineerbaar. De derde methode is enkel toegankelijk en toepasbaar voor zij die minimaal over 4 vervoermiddelen beschikken.

Bij de eerste methode houdt u via een manuele invoer (vb. rittenboekje, softwareprogramma) of op een geautomatiseerde wijze (vb. aangepast gps-systeem) een rittenadministratie bij. De vaststelling gebeurt per vervoermiddel.

De tweede methode maakt gebruik van een formule. Hierbij wordt, wat betreft het privégebruik, rekening gehouden met 200 dagen woon-werkverkeer en 6.000 additionele forfaitaire privékilometers. De vaststelling gebeurt eveneens per vervoermiddel.

Voor beide methoden aanvaardt de administratie tevens optioneel de toepassing van een globaal gemiddeld aftrekpercentage voor alle vervoermiddelen van dezelfde aard. Tevens dient steeds rekening te worden gehouden met een bovengrens van de aftrek van 50%.

De derde methode is enkel toepasbaar voor zij die over minimaal 4 vervoermiddelen beschikken en gaat uit van een vast forfaitair beroepsgebruik van 35%.

Verkoop bedrijfswagen: tolerantie blijft van toepassing

De initiële beslissing van 20 oktober 2011 voorzag in een tolerantie wat betreft de maatstaf van heffing bij de (door)verkoop van bedrijfswagens. Hierbij werd aanvaard dat bij de (door)verkoop van bedrijfswagens onder bepaalde voorwaarden slechts btw dient te worden geheven op de helft van de verkoopprijs. Deze tolerantie wordt nu bevestigd. Zij geldt ongeacht het tijdstip van aankoop van de wagen, dus ook voor wagens aangekocht vóór 2011. Wel dienen een aantal voorwaarden te zijn vervuld. Bijgevolg is enige waakzaamheid geboden.

Wat met andere bedrijfsmiddelen?

Wat betreft de btw-aftrek op gsm’s, laptops, tablets, enz. die zowel beroepsmatig als privé worden gebruikt aanvaardt de administratie, bij wijze van proef, dat het beroepsgebruik via een algemeen forfait wordt vastgesteld. Dit bedraagt 75%. Indien men hiervoor kiest dan is het verplicht toepasbaar op alle roerende bedrijfsmiddelen, met uitzondering van bedrijfswagens.

Ten aanzien van de onroerende goederen dient de verhouding beroeps- / privégebruik onder toezicht van de btw-administratie te worden vastgesteld op basis van de feitelijke omstandigheden.

Herziening

Mogelijks dient u naar aanleiding van de nieuwe regeling alsnog regularisaties te verrichten indien u voor het verleden veiligheidshalve 50% van de btw op wagenkosten hebt afgetrokken of indien u ten onrechte btw op het voordeel van alle aard hebt afgedragen. Deze herzieningen zullen uiterlijk dienen te gebeuren in de periodieke btw-aangiften in te dienen op 20 april 2013.

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Wim De Pelsmaeker of Veerle Van Den Steen of uw dossierverantwoordelijke.

 

19/12/2012