Baker Tilly

Verleggingsvergunning bij invoer kan voortaan ook bij ‘globale’ vertegenwoordiging


Sinds oktober vorig jaar wordt geen btw-vooruitbetaling meer gevraagd bij de toekenning van een invoervergunning. De bedoeling was om ons land een stuk aantrekkelijker te maken als internationaal logistiek centrum. Deze invoervergunning werd deze zomer uitgebreid tot vooraf erkende globale vertegenwoordigers die tal van buitenlandse btw-belastingplichtigen kunnen vertegenwoordigen. Tevens werd de aanvraagprocedure tot het bekomen van een dergelijke vergunning versoepeld (KB van 13 juni 2013, BS 24 juni 2013 – Circulaire nr. 25 van 27 juni 2013).

Verleggingsvergunning bij invoer – ook iets voor uw onderneming?

De invoer van goederen in België vormt een belastbare handeling waarbij invoer-btw verschuldigd wordt. Deze btw moet in principe onmiddellijk worden betaald bij de inklaring en is pas achteraf aftrekbaar in de btw-aangifte, wat zorgt voor de nodige voorfinanciering.

Teneinde dergelijke voorfinanciering te vermijden kan uw onderneming gebruikmaken van een invoervergunning (een zogenaamde ET-14.000-vergunning). De betaling van de btw die verschuldigd is bij invoer van goederen wordt hierbij verlegd naar de periodieke btw-aangifte van de invoerder, waardoor deze niet langer aan de douane moet worden betaald.

Om een dergelijke vergunning te bekomen diende men vroeger een bedrag aan btw vooruit te betalen wat overeenstemde met één vierentwintigste (1/24ste) van het totaalbedrag aan invoer-btw van het vorige jaar. Dit bedrag moest elk jaar worden herzien. Nederland kende een dergelijke voorafbetaling niet waardoor de Nederlandse havens sowieso een stuk aantrekkelijker bleken als internationale ‘hub’.

Dit euvel is reeds enige tijd van de baan. In het kader van het relanceplan werd besloten om vanaf 1 oktober 2012 bij een aanvraag van een verleggingsvergunning niet langer een vooruitbetaling te vragen. Eerdere uitstaande vooruitbetalingen konden vanaf begin dit jaar worden teruggevraagd (zie onze nieuwsbrief 11/2012). Tevens werd aangekondigd dat in een nieuwe aanvraagprocedure zou worden voorzien en dat de verleggingsvergunning ook mogelijk zou worden voor globale vertegenwoordiging.

Wat dit laatste betreft werd net voor de zomer het KB nr. 7 inzake invoer van goederen gewijzigd (KB van 13 juni 2013, BS 24 juni 2013). De nieuwe regeling wordt tevens verder toegelicht in een nieuwe circulaire nr. 25 van 27 juni 2013.

Versoepeling voorwaarden toekenning invoervergunning

In tegenstelling tot voorheen is het niet langer vereist dat er regelmatig invoeractiviteiten gebeuren teneinde een invoervergunning te kunnen bekomen. Het volstaat voortaan dat uw onderneming een invoer heeft verricht of dat kan worden aangetoond dat dit in de toekomst het geval zal zijn. Ook wanneer uw onderneming louter sporadisch invoering verricht kan het bijgevolg aantrekkelijk worden om een invoervergunning aan te vragen, temeer daar sowieso geen vooruitbetaling meer dient te gebeuren.

Nu ook bij globale vertegenwoordiging

Buitenlandse ondernemingen die goederen invoeren in België bestemd om te worden doorverkocht dienen zich in principe te laten registreren voor btw-doeleinden. Als alternatief kan in bepaalde gevallen gebruik worden gemaakt van de diensten van een globale vertegenwoordiger. Hierbij wordt aan een vooraf erkende onderneming een globaal btw-nummer (zogenaamd BE796.5- of 796.6-nummer) toegekend waaronder zij verschillende buitenlandse ondernemingen gezamenlijk kan vertegenwoordigen.

Tot voor kort kon voor een dergelijk globaal btw-nummer geen invoervergunning worden aangevraagd. De voorfinanciering welke gepaard ging met het effectief betalen van de invoer-btw werd hierbij door de globale vertegenwoordiger doorgerekend aan de buitenlandse onderneming, wat extra kosten genereerde.

Dit is nu veranderd. Voortaan kan ook voor een globaal btw-nummer een verleggingsvergunning worden aangevraagd waardoor dit systeem aantrekkelijker wordt.

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Wim De Pelsmaeker of Veerle Van Den Steen of uw dossierverantwoordelijke.

 

27/09/2013