Baker Tilly

Self-billing: nieuwe circulaire licht vereenvoudiging toe


Begin vorig jaar werden de regels inzake self-billing sterk vereenvoudigd. In dat kader publiceerde de btw-administratie onlangs een circulaire waarin zij de nieuwe voorwaarden en toepassingsmodaliteiten verder uitlegt. Het is hierbij soms opletten wie de btw dient te voldoen (Circulaire AAFisc nr. 53/2013 van 16 december 2013).

 

Wat is self-billing?

Begin vorig jaar werden in België tal van nieuwe facturatieregels van kracht. De wijzigingen kaderden binnen de omzetting van de Europese facturatierichtlijn in Belgische wetgeving. Hierbij werd ook de procedure van self-billing aangepast en sterk vereenvoudigd.

Self-billing bestaat erin dat niet de leverancier of dienstverrichter factureert maar wel de afnemer van de goederen of diensten. De factuur wordt hierbij uitgereikt door de medecontractant in naam en voor rekening van de leverancier of dienstverrichter.

Toepassing werd vereenvoudigd

De toepassing van self-billing wordt toegestaan op voorwaarde dat er een voorafgaandelijk akkoord bestaat tussen beide partijen en dat iedere factuur het voorwerp uitmaakt van een procedure van aanvaarding door de leverancier of dienstverrichter.

Het voorafgaand akkoord tussen de partijen moet niet langer worden voorgelegd aan de administratie. De vorm ervan wordt overgelaten aan de vrije keuze van de partijen, wat vroeger niet het geval was.

De aanvaarding van de self-bill kan, naar keuze van de partijen, hetzij expliciet (uitdrukkelijk), hetzij impliciet (stilzwijgend) gebeuren. De verplichte expliciete aanvaarding is, in tegenstelling tot vroeger, niet langer aan de orde. Dit alleen al vereenvoudigt de procedure van self-billing aanzienlijk.

De circulaire gaat vervolgens ook uitgebreid in op de vermeldingen welke verplicht dienen voor te komen op een self-bill, alsook in welke gevallen vereenvoudigde facturatie al dan niet mogelijk is.

Bijkomende (vrijwillige) verlegging van heffing

De btw wordt in principe voldaan door de leverancier of dienstverrichter. In welbepaalde gevallen wordt deze voldoeningsplicht verlegd naar de medecontractant (de zogenaamde ‘verlegging van heffing’).

Buiten de normale situaties van verlegging van heffing wordt in het kader van self-billing voorzien in bijkomende gevallen. Deze afwijking heeft het karakter van een praktische vereenvoudigingsmaatregel welke in beginsel facultatief is. In enkele uitzonderlijke gevallen verplicht de administratie echter de medecontractant om de verlegging van heffing toe te passen. Self-billing vormt bijgevolg een vereenvoudiging, maar wel een welke niet zonder een gedegen kennis van zaken kan worden toegepast.

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Wim De Pelsmaeker of Veerle Van Den Steen of uw dossierverantwoordelijke.

 

24/01/2014