Baker Tilly

Wijziging van de vereffeningsprocedure

Mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in 1 dag wordt voorzien in de wet


U heeft het misschien ook gelezen in de pers een aantal weken geleden: de zogenaamde ‘eendagsvereffening’ van ondernemingen wordt vaak geweigerd door notarissen.

Een ‘eendagsvereffening’ betekent dat de ontbinding en vereffening van een onderneming zonder schulden in één en dezelfde akte gebeuren, zonder benoeming van een vereffenaar. In principe kan dit vandaag reeds op basis van een ministeriële omzendbrief, maar in de praktijk blijkt dat steeds minder notarissen bereid gevonden werden om in dergelijke gevallen een akte te verlijden. Zij waren vragende partij voor meer rechtszekerheid via een wet.

Onder meer aan deze problematiek wordt tegemoet gekomen via het wetsvoorstel dat de Kamer op 9 februari 2012 heeft aangenomen. Met de voorgestelde wijzigingen wenst men op de eerste plaats de vereffeningsprocedure efficiënter en bijgevolg ook sneller te laten verlopen.

Dit ontwerp dient nog bekrachtigd te worden door de Koning en gepubliceerd als wet in het Belgisch Staatsblad. Desondanks leek het ons nuttig om u via deze weg reeds op de hoogte te brengen van de belangrijkste wijzigingen die voorgesteld worden.

 • De wet voorziet expliciet dat de ontbinding en vereffening van een vennootschap in één en dezelfde akte (en dus op dezelfde dag) kan, mits aan de volgende 4 cumulatieve voorwaarden voldaan is:
   
  1. er is geen vereffenaar aangeduid;
  2. er zijn geen passiva (i.e. schulden) meer aanwezig in de vennootschap;
  3. alle aandeelhouders of vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig (of geldig vertegenwoordigd) en gaan unaniem akkoord met de vereffening van de vennootschap; en
  4. de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders of vennoten zelf.

  Deze mogelijkheid zal de ontbinding en vereffening van vennootschappen waar er geen passiva (i.e. schulden) meer zijn, substantieel vergemakkelijken.
 • In tegenstelling tot de huidige wetgeving waar de rechtbank van koophandel binnen de 24 uren de benoeming van de vereffenaar moet bevestigen, stelt men hier voor dat de voorzitter van de rechtbank binnen de vijf werkdagen uitspraak moet doen. Bovendien wordt er in dit voorstel voorzien dat indien de voorzitter geen uitspraak doet binnen die termijn van vijf werkdagen, de benoeming van de vereffenaar beschouwd mag worden als zijnde bevestigd.

  Zodoende blijft men dus niet in een periode van rechtsonzekerheid wanneer de rechtbank geen uitspraak doet binnen de vooropgestelde termijn. Dit is een toe te juichen evolutie aangezien in de praktijk bleek dat de periode van 24 uren niet haalbaar bleek voor de rechtbanken van koophandel.
 • Het eenzijdig verzoekschrift tot bevestiging van de benoeming van de vereffenaar of tot goedkeuring van het verdelingsplan kan ondertekend worden door de vereffenaar, een advocaat of een notaris.
  Het ontwerp voorziet ook in de mogelijkheid voor een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap om deze eenzijdige verzoekschriften te ondertekenen, maar dat is o.i. een materiële vergissing van de wetgever aangezien de bestuurder/zaakvoerder net van zijn functie ontheven is door het ontbindingsbesluit. Wij raden dan ook af om van deze mogelijkheid gebruik te maken.
 • Er wordt een verduidelijking aangebracht op vlak van het tijdstip waarop de omstandige vereffeningsstaat aan de griffie moet overgezonden worden door de vereffenaar.
  Het wetsvoorstel stelt dat er in de 7° en 13° maand na de invereffeningstelling een omstandige vereffeningsstaat moet overgemaakt worden. Bovendien moet die vereffeningsstaat opgesteld zijn per einde van de 6° en 12° maand van het eerste vereffeningsjaar.

  Concreet betekent dit echter dat die vereffeningsstaat op zeer korte termijn moet opgesteld worden en dat dit niet samenloopt met het boekjaar. Uw boekhouder zal sowieso pas in de loop van de 7° of 13° maand de cijfers van de 6° en 12° maand kunnen opstellen.

Zoals in de inleiding reeds toegelicht, betreft dit alles momenteel slechts een wetsvoorstel. Wij volgen de evolutie hiervan verder op en houden u via de volgende nieuwsbrieven op de hoogte van eventuele overgangsbepalingen of wijzigingen aan het huidige wetsontwerp.

Mocht u in tussentijd toch reeds vragen hebben, kan u steeds terecht bij Anne Roucourt of uw dossierverantwoordelijke.

 

17/04/2012