Baker Tilly

Update - Wijzigingen inzake personenbelasting


Voordeel alle aard bedrijfswagen

In onze nieuwsbrief van februari hadden we het reeds uitgebreid over de nieuwe berekeningsregels in verband met het voordeel alle aard voor bedrijfswagens die van toepassing zijn vanaf 1 januari 2012 volgens de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen.

De Programmawet van 29 maart 2012 heeft alweer aan aantal aanpassingen gebracht aan deze regels. Zo werden de 2 wetsvoorstellen die in onze nieuwsbrief van februari werden besproken, nl. de nieuwe definitie van de ‘cataloguswaarde’ en de correctiecoëficiënt op basis van de ouderdom van het voertuig, nu effectief in wetgeving omgezet.

Nieuwe definitie cataloguswaarde.
Aangezien de oorspronkelijke definitie op basis van de gefactureerde waarde tot een discriminatie zou leiden tussen nieuw aangekochte wagens en tweedehandswagens , werd de definitie gewijzigd naar: “de catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, inclusief de werkelijke betaalde belasting over de toegevoegde waarde (btw) en opties, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of restorno.” Deze definitie geldt zowel voor de nieuw aangekochte wagens, de tweedehandswagens als de leasingwagens. Vooral bij tweedehandswagens blijft het bepalen van de cataloguswaarde de grote moeilijkheid. Om hier een oplossing voor te bieden zou, naar verluidt, de FOD Financiën in samenwerking met de beroepsfederaties een database ontwikkelen met daarin alle catalogusprijzen van voertuigen in nieuwe staat. Indien een wagen in het buitenland wordt aangekocht, dient de Belgische cataloguswaarde te worden gehanteerd.

Correctiecoëfficiënt ouderdom wagens
Verder voorziet de Programmawet in een correctiefactor in functie van de ouderdom van de bedrijfswagen. De cataloguswaarde mag jaarlijks met 6% verminderd worden. Hiertoe wordt de cataloguswaarde vermenigvuldigd met een correctiecoëfficiënt gaande van 100% tot minimaal 70%.

Voordeel alle aard gratis terbeschikkingstelling privéwoning, verwarming en elektriciteit

De gratis terbeschikkingstelling van een privéwoning met een KI groter dan 745 EUR aan een personeelslid of bedrijfsleider, wordt met ingang van 1 januari 2012 zwaarder belast en dient als volgt te worden berekend: 100/60 van het geïndexeerd KI x 3,8. Het voordeel alle aard is sindsdien quasi verdubbeld. Aan het voordeel alle aard voor woningen met een KI lager dan 745 EUR werd niet geraakt.

Daarnaast werden ook de forfaitaire bedragen voor het voordeel alle aard voor kosteloze verstrekking van verwarming en elektriciteit verhoogd. Bij deze maatregel werden enkel de bedrijfsleiders en leidinggevenden geviseerd. Het voordeel alle aard voor hen van toepassing werd verhoogd van 1.640 EUR naar 1.820 EUR voor gratis verwarming en van 820 EUR naar 910 EUR voor gratis elektriciteit. Aan de forfaitaire bedragen voor de ‘andere’ verkrijgers, werd niets gewijzigd.

Deze 2 maatregelen werden retroactief ingevoerd vanaf 1 januari 2012 bij KB van 23 februari 2012 tot wijziging van art. 18, §3 KB/WIB 92.

Andere reeds door wet ingevoerde wijzigingen

Verder werden volgende maatregelen bij Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen effectief in wetgeving omgezet:

  • Verhoging van het basistarief ter bepaling van het voordeel alle aard van aandelenopties van 15% naar 18%
  • Afschaffing van de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven voor contracten gesloten vanaf 28 november 2011, met uitzondering van investeringen voor dakisolatie
  • Afschaffing van de ecopremies voor groene voertuigen
  • Aanpassing van het belastingregime van roerende inkomsten, waarbij:

o De verlaagde roerende voorheffing van 15% op dividenden wordt verhoogd tot 21%.

o Het 10%-tarief voor de inkoop van eigen aandelen wordt verhoogd tot 21%

o Het standaardtarief van de roerende voorheffing op interesten wordt verhoogd van 15% tot 21%

o Een bijkomende belastingheffing van 4% wordt ingevoerd voor bepaalde roerende inkomsten die de grens van 20.020 EUR op jaarbasis overschrijden (meer details hierover in de rubriek “vennootschapsbelasting”)

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Yves Coppens of uw dossierverantwoordelijke.

 

30/05/2012