Baker Tilly

Recente ontwikkelingen op het vlak van personenbelasting

Op het vlak van personenbelasting, zijn er een aantal nieuwe ontwikkelingen te melden. Zo werd onlangs ondermeer het formulier personenbelasting voor aanslagjaar 2013 gepubliceerd en werden de referentie-CO2-uitstoten voor de berekening van het voordeel alle aard bedrijfswagen aangepast. Daarnaast zijn er ook op sociaal vlak een aantal nieuwigheden. Op vraag van Europa, werd er gesleuteld aan de Limosa-regelgeving. Ook de regels voor het aanbieden van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen werden licht gewijzigd.

Nieuwe referentie-CO2-uitstoot voor berekening voordeel alle aard bedrijfswagen

In het Koninklijk Besluit van 3 april 2013 werden de nieuwe referentie-CO2-uitstoten voor de berekening van het voordeel alle aard voor het persoonlijk gebruik van een gratis ter beschikking gestelde bedrijfswagen vastgelegd.

De nieuwe refertentie-CO2-uitstoot bedraagt:

  • 95g/km voor voertuigen met een dieselmotor (ongewijzigd t.o.v. 2012)
  • 116 g/km voor voertuigen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor (in 2012: 115 g/km)

De lichte stijging van de referentie-CO2-uitstoot voor voertuigen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor, heeft tot gevolg dat het belastbaar voordeel in natura voor dergelijke voertuigen lichtjes zal dalen.

Deze nieuwe referentie-CO2-uitstoten zijn met terugwerkende kracht van toepassing vanaf 1 januari 2013. Echter, voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing, dient men pas rekening te houden met de nieuwe referentievoeten vanaf 1 april 2013. De loonbrieven dienen wel aangepast te worden, en dit retro-actief vanaf 1 januari 2013, om het voordeel alle aard te wijzigen.

Aanpassing Limosa-aangifte voor werknemers en zelfstandigen

Naar aanleiding van een arrest van 19 december 2012 van het Europees Hof van Justitie, werd via het KB van 19 maart 2013 de regelgeving met betrekking tot de Limosa-aangifte voor zelfstandigen én de Limosa-aangifte voor werknemers aangepast.

Buitenlandse werknemers en zelfstandigen die naar België worden gedetacheerd, zijn verplicht dit te melden aan de Belgische overheid aan de hand van een Limosa-aangifte. In het arrest van 19 december 2012 besliste het Hof van Justitie dat de Limosaplicht voor zelfstandigen strijdig is met het vrij verkeer van diensten zoals opgelegd door Europa aangezien België niet kan aantonen dat bepaalde gegevens die moeten worden meegedeeld noodzakelijk zijn om fraude te bestrijden.

Daarom werd in het vermelde KB beslist dat bepaalde gegevens voor zowel zelfstandigen als werknemers niet meer moeten worden meegedeeld. Deze nieuwe regels zijn van toepassing vanaf 1 juli 2013.

Wijziging niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

Het systeem van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen of loonbonus biedt aan een werkgever de mogelijkheid om fiscaal- en sociaalvriendelijk een bonus toe te kennen aan alle of aan een specifieke groep van werknemers binnen de onderneming en dit indien bepaalde collectieve doelstellingen werden behaald.

Vanaf 1 januari 2013, is er een wijziging doorgevoerd met betrekking tot de sociale bijdragen. Waar er vóór 1 januari 2013 geen sociale bijdragen in hoofde van de werknemer verschuldigd waren, worden er vanaf 1 januari 2013 sociale bijdragen in hoofde van de werknemer ten belope van 13,07% ingehouden. De sociale bijdragen voor de werkgever blijven behouden op 33%.

Daarnaast zijn er voor inkomstenjaar 2013 nieuwe maximumbedragen vastgelegd. Op sociaal vlak bedraagt het maximumbedrag 3.100 EUR bruto. Op fiscaal vlak daarentegen blijft het maximum van 2.488 EUR (bedrag voor inkomstenjaar 2013) dat belastingvrij kan worden toegekend van toepassing.

Concreet betekent dit dat, indien er wordt geopteerd om het maximumbedrag op sociaal vlak van 3.100 EUR toe te kennen, de werknemers nog op een deel van de bonus belastingen dienen te betalen.

Formulier aangifte personenbelasting aanslagjaar 2013 gepubliceerd

In het Staatsblad van 8 april 2013, werd het formulier voor de aangifte personenbelasting aanslagjaar 2013 gepubliceerd. Het nieuwe formulier bevat 61 nieuwe codes. De exacte indieningsdatum is nog niet bekend, maar deze zal vermoedelijk worden vastgelegd op 28 juni 2013 voor de aangifte op papier. Het formulier is beschikbaar via Tax-On-Web vanaf 24 april 2013.

Belangrijke wijzigingen zijn onder andere:

  • Nieuwe codes in verband met de opzeggingsvergoedingen en/of vergoedingen voor de gepresteerde opzeggingstermijn die aan de vrijstellingsvoorwaarden voldoen (vrijstelling van de eerste schijf van 620 EUR)
  • Nieuwe codes in vak VII – inkomsten van kapitalen en roerende goederen in verband met de bijkomende heffing van 4% en de verklaring dat men geen inkomsten heeft ontvangen waarop de 4%-heffing van toepassing is. Merk op dat het vak met betrekking tot de roerende inkomsten nu in deel 1 van de aangifte werd opgenomen, waar dit voordien in deel 2 van de aangifte stond.
  • Omzetting van bepaalde fiscale aftrekken in belastingverminderingen. Het betreft de giften, uitgaven voor kinderopvang, bezoldigingen van een huisbediende en de uitgaven voor de restauratie en onderhoud van beschermde eigendommen.
  • Verplichte melding van een individuele levensverzekering in het buitenland

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Yves Coppens of uw dossierverantwoordelijke.

 

23/04/2013