Baker Tilly

Winwinlening: verkrijg een fiscaal voordeel door te lenen aan een Vlaams bedrijf

Uw onderneming heeft geld nodig voor een bepaalde investering en u gaat hiervoor naar de bank om een financiering aan te gaan? Of u heeft de bank al een bezoek gebracht maar men wil uw onderneming geen krediet toekennen? Waarom in deze situaties geen gebruik maken van de winwinlening? Deze lening biedt zowel voordelen voor de kredietgever als de kredietnemer, een winwinsituatie voor de beide partijen. Bovendien zijn de voorwaarden voor dergelijke winwinlening de voorbije jaren versoepeld.

Met de winwinlening wil de Vlaamse overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om financiële middelen ter beschikking te stellen aan KMO’s. Enkel de KMO’s die aan de Europese KMO—definitie voldoen komen in aanmerking. Hieronder verstaat men de ondernemingen waarvan:

  • ofwel de jaaromzet minder dan 50 miljoen euro bedraagt; ofwel het balanstotaal niet hoger is dan 43 miljoen euro
  • én waarvan niet meer dan 25% van het kapitaal of stemrechten in het bezit zijn van één of meerdere grote ondernemingen
  • én die minder dan 250 werknemers in dienst hebben.

Een onderneming die één van bovenstaande drie criteria overschrijft, wordt beschouwd als een grote onderneming en voldoet dus niet aan de Europese KMO definitie. De KMO dient tevens een zetel of filiaal in Vlaanderen te hebben (voorheen diende de voornaamste exploitatiezetel in het Vlaams Gewest gelegen zijn). De KMO mag de geleende geldmiddelen ook enkel en alleen gebruiken voor ondernemingsdoeleinden.

Ook de kredietgevers dienen aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo dient hij/zij een natuurlijk persoon te zijn die in het Vlaams-Gewest gevestigd is en die de lening buiten het kader van zijn beroepsactiviteiten toekent. Bovendien mag hij/zij noch werknemer van de kredietnemer zijn, noch de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner (indien de kredietnemer een zelfstandige is).

Via de winwinlening kan de kredietnemer een bedrag tot maximum 200.000 euro ontlenen. De kredietgever kan maximaal 50.000 euro uitlenen. Eén kredietnemer kan dus maximaal met 4 verschillende kredietgevers 4 winwinleningen afsluiten van elk 50.000 euro.

De winwinlening heeft een vaste looptijd van 8 jaar. Voor de aflossingsmogelijkheden kunnen de kredietgever en kredietnemer kiezen tussen een maandelijkse, driemaandelijkse, zesmaandelijkse of jaarlijkse terugbetaling of voor een terugbetaling in één keer na de looptijd van 8 jaar. Het is ook mogelijk om het openstaande saldo eenmalig vervroegd terug te betalen. Tevens zijn er een aantal uitzonderlijke situaties waarin de kredietgever de lening vervoegd kan opeisen. Dit is onder meer het geval bij een faillissement van de kredietnemer. De winwinlening betreft wel een achtergestelde lening en dit zowel ten aanzien van de bestaande als de toekomstige schulden in hoofde van de kredietnemer. Dit wil zeggen dat bij een eventueel faillissement wel eerst de gewone schuldeisers zullen worden terugbetaald.

Waarom zou men een winwinlening afsluiten?

Voor de kredietgever zorgt de winwinlening voor een fiscaal voordeel. De winwinlening levert jaarlijks namelijk een belastingkrediet op en dit voor de duur van de lening, zijnde 8 jaar. Dit belastingkrediet bedraagt 2,5% dat wordt berekend op het rekenkundig gemiddelde van alle uitgeleende bedragen op 1 januari en 31 december van het belastbaar tijdperk. Maximaal geeft de winwinlening dus een belastingvermindering van 1.250 EUR per jaar (= 2.5% * 50.000 EUR). Daarnaast bestaat ook een éénmalig belastingkrediet. Deze vermindering wordt toegekend in het geval een deel van de winwinlening niet wordt terugbetaald door bijvoorbeeld een vereffening, ontbinding, faillissement,… . In dit geval bedraagt de belastingvermindering 30% van het bedrag van de hoofdsom van de lening dat definitief is verloren gegaan.

Dit belastingvoordeel in combinatie met de ontvangen rente, zorgt voor een nettorendement die hoger is dan de rentevergoeding op een spaarboekje.

Ook voor de kredietnemer zijn er voordelen. Eerst en vooral zal een bankier vaker bereid zijn om een deel van de financiering te doen als er een stuk van de benodigde fondsen via de winwinlening bij mekaar is gebracht. Vanwege het achtergestelde karakter van de winwinlening zullen bankiers dit sneller als een eigen inbreng beschouwen en aldus bereid zijn om voor de rest van de financiering een krediet toe te staan. Een ander voordeel is dat bij een winwinlening de partijen zelf onderling de rentevoet mogen bepalen waardoor men een rentevoet kan vastleggen onder de marktrente. In de praktijk zijn de kredietgevers vaak vrienden, familie of kennissen. De overeengekomen rentevoet mag wel niet hoger zijn dan de wettelijke rentevoet die van toepassing is op het moment dat de lening wordt afgesloten (i.e. 2,5% voor het jaar 2015) en mag niet lager zijn dan de helft van deze rentevoet (i.e. 1,25%). Jaarlijks, op de vervaldagen van de gekozen aflossingstabel, moeten de interesten worden betaald. Op deze rente dient de kredietnemer 25% roerende voorheffing in te houden en te storten op de rekening van de dienst Roerende Voorheffing van het belastingkantoor. Van een bruto maximale rentevoet van 2,5%, zal de kredietgever dus, na inhouding van de roerende voorheffing, netto 1,875% ontvangen.

De winwinlening hoeft niet noodzakelijk in een notariële akte te worden vastgelegd. Het is ook mogelijk om deze vast te stellen via een onderhandse akte. Indien u voldoet aan de voorwaarden en u wenst een winwinlening af te sluiten/aan te gaan, kan Baker Tilly Belgium u hierbij uiteraard assisteren.

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Yves Coppens of uw dossierverantwoordelijke.

 

27/04/2015