Baker Tilly

Impact van de nieuwe Vlaamse woonbonus

Sinds 1 januari 2016, zijn de regels met betrekking tot de Vlaamse woonbonus nogmaals gewijzigd.

Voor leningen die werden afgesloten tot en met 2015, werd de woonbonus enkel en alleen toegekend indien de hypothecaire lening betrekking had op de enige en eigen woning. In een aantal gevallen, waren de fiscale voordelen voor een tweede woning echter hoger (via het langetermijnsparen en de interestaftrek) dan de fiscale voordelen voor de enige en eigen woning. Vlaanderen wil dit wegwerken via het stelsel van de Vlaamse geïntegreerde woonbonus dat van toepassing is op leningen afgesloten vanaf 2016.

De voorwaarde van enige woning is vanaf 2016 niet langer aan de orde en werd verruimd tot de eigen woning. Bijgevolg zal de Vlaamse woonbonus eveneens van toepassing zijn voor iedereen die, naast de eigen woning, meerdere onroerende goederen bezit. De eigen woning is de woning waarvan de belastingplichtige eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachthouder of opstalhouder is en die hij zelf betrekt op datum van de uitgaven van de lening. Het basisbedrag van de woonbonus bedraagt 1.520 EUR en wordt verhoogd met 760 EUR gedurende de eerste 10 jaar van de lening (+ 80 EUR indien er 3 kinderen zijn). Echter, wanneer de eigen woning, niet langer de enige woning is, vervalt deze verhoging. De woonbonus levert een belastingverhoging op tegen 40%.

Deze wijziging kan een impact hebben op de situatie waarbij de ouders een gesplitste aankoop van een onroerend goed overwegen in het kader van successieplanning. Of waarbij de kinderen een schenking hebben ontvangen van de naakte eigendom van een woning.

Denken we maar aan het geval waarbij de ouders het levenslang vruchtgebruik van een woning kopen en de kinderen de naakte eigendom. Tot vóór 2016, zorgde de naakte eigendom er voor dat, indien de kinderen nog geen onroerend goed in bezit hadden en eens ze zouden overgaan tot de aankoop van een onroerend goed, ze niet konden genieten van de woonbonus. De basisvoorwaarde van enige en eigen woning was immers niet voldaan. Vanaf 2016, zal dit ‘probleem’ zich niet langer stellen. De belastingplichtige die reeds eigenaar is van een naakte eigendom, zal toch nog kunnen genieten van de Vlaamse woonbonus voor een lening aangegaan voor de eigen woning. Hij zal echter geen recht hebben op de verhoging van 760 EUR gedurende de eerste 10 jaar van de lening.

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Yves Coppens of uw dossierverantwoordelijke.

 

20/02/2017