Baker Tilly

Geplande fiscale hervorming - personenbelasting

Ook op het vlak van de personenbelasting zijn er enkele structurele wijzigingen aangekondigd. Een greep hieruit.
  • De forfaitaire aftrek van beroepskosten wordt verhoogd zodat het netto-inkomen zal stijgen. Dit om de koopkracht van de werkende bevolking te doen stijgen en de werknemers te stimuleren .
  • Invoering van een ‘doorkijkbelasting’: in de aangifte van inkomstenjaar 2013 moest reeds worden vermeld of de belastingplichtige oprichter of begunstigde is van een buitenlandse juridische constructie. De inkomsten van deze buitenlandse vermogensstructuren zullen voortaan fiscaal transparant worden behandeld en bijgevolg belast worden in hoofde van de oprichters en/of begunstigden.
  • Het pensioensparen wordt aangemoedigd door de belasting op het kapitaal te verlagen van 10% naar 8%. De lagere heffing zal vervroegd worden ingehouden en gespreid worden over meerdere jaren. Zo zal er jaarlijks gedurende 5 jaar 1% vooraf moeten worden betaald. Daarnaast zal er 3 % worden ingehouden wanneer de spaarder de 60-jarige leeftijd bereikt.
  • Verscheidene belastingverminderingen, zoals bv. pensioensparen, giften, … zullen niet worden geïndexeerd, dit naar aanleiding van de geplande indexsprong.
  • Het minimum voordeel alle aard voor milieuvriendelijke bedrijfswagens van momenteel 1.200 EUR zal worden herbekeken in de positieve zin zodat bedrijven meer gestimuleerd worden om in ‘groene’ bedrijfswagens te investeren.
  • Het loonbegrip zal op fiscaal, sociaal en arbeidsrechtelijk vlak beter op elkaar worden afgestemd.
  • De pensioenuitkeringen van de 2e pijler in jaarlijkse rente of in kapitaal zullen beter op elkaar worden afgestemd. Daarnaast zal ook de 80%-regel herbekeken worden.

Deze aangekondigde maatregelen dienen nog in concrete wetteksten gegoten te worden.

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Yves Coppens of uw dossierverantwoordelijke.

 

12/11/2014