Baker Tilly

De nieuwe begrotingsmaatregelen

Verwachte wijzigingen inzake vennootschapsbelasting


Wijzigingen op het vlak van roerende voorheffing : interesten en dividenden, rekening courant, inkoop- en liquidatieboni

Momenteel geldt dat 15% roerende voorheffing wordt ingehouden op ontvangen interesten uit vastrentende effecten (zoals obligaties, ..) en interesten op rekening courant. Dividenden worden in beginsel onderworpen aan een bronheffing van 25%, maar dividenden van bepaalde ondernemingen (1) vallen onder het verminderd tarief roerende voorheffing van 15%.

Voor interesten en voor dividenden die onderworpen waren aan het verlaagd tarief, zal voortaan een roerende voorheffing van 21% van toepassing zijn. Interesten op spaargelden blijven genieten van het 15%-tarief. Voor alle duidelijkheid: dividendbetalingen waarop vandaag 25% roerende voorheffing wordt ingehouden, blijven onderworpen aan 25% bronbelasting.

Verder komt er een extra belasting van 4% op roerende inkomsten boven 20.000 euro (waardoor het tarief van 21% alsnog op 25% komt voor inkomsten boven deze grens).

Het fiscaal regime van toepassing op liquidatieboni blijft echter onveranderd : deze blijven belast aan 10%. Inkoopboni bij inkoop eigen aandelen daarentegen zullen aan een hoger tarief worden onderworpen (21% hetzij 25%).

Ook de fiscale planning uit het verleden, die een bedrijfsleider toeliet om op een fiscaalvriendelijke manier roerende inkomsten te verwerven uit de vennootschap via het toekennen van interesten op zijn rekening courant, wordt minder interessant. Op de interesten op rekening-courant zal voortaan namelijk 21% roerende voorheffing van toepassing zijn. Een toekenning van deze interest voor het jaareinde, aan het 15%-tarief, kan de fiscale rekening nog één maal verzachten.

Voordelen alle aard op bedrijfswagens, gratis gebruik van een woning, gas en elektriciteit door de bedrijfsleider

De wijze van het berekenen van het voordeel alle aard in hoofde van de bedrijfsleider wordt aangepast, waardoor de waarde van het voordeel (dus het bedrag waarop de bedrijfsleider wordt belast) in de meeste gevallen heel sterk zal toenemen. Graag verwijzen we in dit verband naar het luik personenbelasting van deze nieuwsbrief.

Meerwaarden op aandelen aangehouden door een vennootschap, notionele interestaftrek en interestaftrek

Meerwaarden op aandelen gerealiseerd door een vennootschap waren tot nu toe vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Logischerwijze waren minderwaarden niet aftrekbaar. De nieuwe regeling voorziet in een belasting van 25% op meerwaarden op aandelen die vennootschappen binnen het jaar van aankoop terug doorverkopen. In de teksten die momenteel voorliggen, wordt niet voorzien in een aanpassing van de fiscale behandeling van minderwaarden op aandelen.

Ook het regime van de notionele interestaftrek, die België toeliet op fiscaal vlak te concurreren met de ons omliggende landen, wordt aangepast. De aftrek zal voortaan beperkt worden tot 3% van het (gecorrigeerd) eigen vermogen, en tot 3.5% voor KMO’s. Verder zal de notionele interestaftrek in de toekomst niet meer overdraagbaar zijn naar toekomstige jaren. De overgedragen notionele interestaftrek die ondernemingen tot het einde van dit jaar konden opsparen, gaat niet verloren maar de aanwending ervan zal worden geplafonneerd om te voorkomen dat deze het belastbaar resultaat volledig neutraliseert.

De Belgische thin-cap maatregelen bleven in het verleden beperkt tot interestbetalingen aan belastingparadijzen, maar worden uitgebreid. Voortaan zal een vennootschap die heeft ontleend voor een bedrag dat hoger is dan vijf maal haar eigen vermogen, afgestraft worden : de betaalde intresten boven deze grens zullen namelijk niet langer aftrekbaar zijn. Mogelijks zal de uitbreiding van deze maatregel beperkt blijven tot leningen toegestaan door verbonden ondernemingen, maar het is momenteel nog niet bevestigd dat leningen die door kredietinstellingen werden toegestaan aan de nieuwe thin-cap maatregelen zullen ontsnappen.

Diverse taksen op aandelen en beursverrichtingen

De huidige taks op beursverrichtingen (ook TOB genaamd), wordt met 30% verhoogd. De geldende plafonds worden tevens opgetrokken.

De omzetting van aandelen aan toonder in gedematerialiseerde aandelen (aandelen geboekt op een effectenrekening) of in aandelen op naam (ingeschreven in het aandelenregister van de uitgevende vennootschap), zal onderworpen worden aan een taks van 1% in 2012 en 2% in 2013. In dit verband verwijzen we graag naar het luik “taks op de afschaffing van effecten aan toonder” in deze nieuwsbrief.

Interne pensioenbeloften voor bedrijfsleiders

Last but not least : de interne pensioenbelofte. Momenteel heeft een bedrijfsleider voor de opbouw van zijn pensioenkapitaal de vrije keuze tussen een opbouw binnen zijn vennootschap (via de aanleg van een interne pensioenvoorziening) of de jaarlijkse premiebetaling aan een verzekeringsmaatschappij. Het voordeel van de interne pensioenbelofte is dat deze geen effectieve storting impliceert, waardoor niet alleen de 4,4% verzekeringstaks kan vermeden worden, maar vooral vermeden wordt dat de financiële middelen worden onttrokken aan het vermogen van de onderneming. Hierdoor kunnen deze gelden worden aangewend voor investeringen in bedrijfsmiddelen of als buffer in financieel moeilijke tijden. Eén van de maatregelen opgenomen in het begrotingsakkoord, betreft deze interne pensioenbeloften : er is namelijk voorzien in een verplichte externalisering, waardoor de in de vennootschap aangelegde voorziening binnen de drie jaar als premie dient gestort te worden aan een verzekeringsmaatschappij. Gedurende deze drie jaar zal een verlaagde premietaks van 1.75% van toepassing zijn. Niet bepaald een maatregel die de slagkracht van Belgische ondernemingen zal verhogen.

(1) Het verlaagd tarief roerende voorheffing is van toepassing op dividenden uit aandelen die zijn uitgegeven vanaf 1 januari 1994 naar aanleiding van de oprichting of kapitaalverhoging door een inbreng in geld.   

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Tanja De Decker of uw dossierverantwoordelijke.

 

14/12/2011