Baker Tilly

Transfer Pricing documentatie: wanneer verplicht?

Het OESO actieplan tegen internationale winstverschuiving inspireerde onze Belgische wetgever om transfer pricing rapportering ook voor Belgische ondernemingen verplicht te maken. Op deze wijze zal dus meer transparantie worden ingevoerd in doorrekeningen aan en door buitenlandse groepsondernemingen.

Voor elk van deze aspecten zijn er opnieuw wijzigingen op til.

Welke ondernemingen moeten transfer pricing documentatie opmaken?

Het moet gaan om:

  • Belgische ondernemingen en Belgische vaste inrichtingen van buitenlandse ondernemingen;
  • die deel uitmaken van een multinationale groep (dus een groep die twee of meer ondernemingen of vaste inrichtingen heeft die gevestigd zijn in twee of meer verschillende landen);
  • die grensoverschrijdend transacties hebben met verbonden ondernemingen.

Vooral grotere ondernemingen worden geviseerd. De rapporteringsplicht is namelijk enkel van toepassing als bepaalde grenzen worden overschreden:

op het niveau van de Belgische groepsentiteit (standalone) : 
 Als één van de volgende grenzen wordt overschreden, moet een master file én local file worden opgemaakt :

  • bedrijfs- en financiële opbrengsten: 50 miljoen euro;
  • balanstotaal: 1 miljard euro;
  • jaargemiddelde personeelsbestand: 100 FTE.

op het niveau van de uiteindelijke moederentiteit van de groep: 
 Als de geconsolideerde bruto-opbrengsten van de moederentiteit 750 miljoen euro of meer bedragen, moet een Country-by-Country Report worden opgemaakt. Opgelet: voor dit rapport geldt ook een notificatieplicht. Vóór 31 december 2016 moet de Belgische vennootschap of vaste inrichting aan de Belgische fiscus meedelen welke groepsentiteit zal instaan voor de tijdige voorbereiding en indiening van het Country-by-Country Report.

Alle transfer pricing rapporten moeten elektronisch worden ingediend.
Een Koninklijk Besluit zal nog verder verduidelijken welke gegevens moeten opgenomen worden in de verschillende rapporten, maar de grote lijnen liggen reeds vast:

  • het groepsdossier (Master File), moet informatie bevatten over de multinationale groep, meer bepaald een omschrijving van de activiteiten van de groep, welke ondernemingen de eigenaar zijn van immateriële vaste activa (IP zoals octrooien, merknamen, kennis,…), omschrijving van de functies van de verschillende groepsondernemingen, de verschillende intra-groepstransacties en de hiervoor toegepaste verrekenprijspolitiek;
  • het lokaal dossier (Local File), is toegespitst op de Belgische entiteit, en moet inzicht verschaffen in het functioneel- en risicoprofiel van de Belgische onderneming.

De transacties tussen de Belgische entiteit en verbonden ondernemingen worden in kaart gebracht en het marktconforme karakter van de intra-groepsstromen wordt (via een benchmarking) gedocumenteerd. Het lokaal dossier bestaat uit twee delen:

- een algemeen formulier: bevat informatie over de aard en de activiteiten van de Belgische groepsentiteit en geeft een overzicht van de transacties met verbonden ondernemingen. Verder moet in het algemeen formulier informatie worden gegeven over het aantal bedrijfseenheden (afdelingen/divisies/..) in de onderneming die voor meer dan 1 miljoen euro aan transacties met verbonden ondernemingen hebben.

- een inlichtingenformulier: enkel te vervolledigen als de onderneming bedrijfseenheden heeft waar voormelde 1 miljoen grens wordt overschreden. Informatie te bezorgen per bedrijfseenheid in de Belgische groepsentiteit: overzicht van de verbonden transacties, alsook een verrekenprijsanalyse die info bevat omtrent de gekozen methodologie en benchmarking.

  • het landenrapport (Country-by-Country Report): verplicht multinationals om de belastingdiensten een overzicht te geven van het wereldwijd inkomen van de groep en het resultaat per land van de economische activiteiten. Dit rapport bevat voor elke onderneming binnen de multinationale groep een aantal financiële kerncijfers, opdat de belastingdiensten van de betrokken landen snel inzicht kunnen krijgen in relevante informatie zoals onder meer in welke landen de voornaamste activiteiten plaatsvinden, waar risico’s worden genomen, én waar effectief belasting wordt betaald.

Een schematisch overzicht van de rapporten en deadlines per rapport

(assumptie onderneming die boekhoudt per kalenderjaar):

Boete

Op het niet naleven van de rapporteringsplicht inzake transfer pricing staat een boete voor de Belgische groepsentiteit gelijk aan 1.250-25.000 euro (vanaf de tweede overtreding).

Vanaf welke periode rapporteren?

De transfer pricing rapporteringsverplichtingen gelden voor boekjaren die aanvangen vanaf 1 januari 2016.

Voor verdere toelichting en vragen kan u zich wenden tot uw dossierverantwoordelijke of Tanja De Decker (t.dedecker@bakertillybelgium.be)

25/10/2016