Baker Tilly

Uitbreiding van de bijzondere liquidatieheffing

Ingevolge een arrest van het Grondwettelijk Hof (arrest nr. 20/2017 dd. 16 februari 2017) kunnen kleine vennootschappen met een gebroken boekjaar dat afsloot in de laatste maanden van 2012 (tot en met 30 december 2012) nog gebruik maken van het stelsel van de bijzondere liquidatiereserve door alsnog een bezwaarschrift in te dienen en dit voor 3 september 2017 (d.i. 6 maand na publicatie van het arrest).

De betrokken vennootschappen vielen nl. voor de reserves van boekjaar 2012 tussen wal en schip. Enerzijds konden ze geen gebruik maken van het stelsel van de interne vereffening (artikel 537 WIB 1992) in de mate dat de betrokken belaste reserves niet ten laatste op 31 maart 2013 waren goedgekeurd door de algemene vergadering. Anderzijds vielen ze ook uit de boot voor de bijzondere liquidatiereserve, die slecht aangelegd kon worden voor de belaste reserves van aanslagjaren 2013 en 2014, hetgeen inhield dat het boekjaar 2012 ten vroegste op 31 december 2012 mocht afsluiten. Vandaar dat het Hof besloten heeft om het stelsel van de bijzondere liquidatiereserve uit te breiden tot de reserves van aanslagjaar 2012 die niet in aanmerking kwamen voor de het stelsel van de interne vereffening.

Voor verdere toelichting kan u zich wenden tot Marc De Munter van onze Consultingafdeling of tot uw dossierbeheerder.

27/04/2017