Baker Tilly

Begrotingscontrole 2013: opnieuw belastingverhogingen

De regering is het op 29 maart 2013, in het kader van de begrotingscontrole 2013, eens geraakt om voor EUR 364 miljoen nieuwe belastingverhogingen in te voeren. Wij zetten de belangrijkste maatregelen voor u op een rij (met het nodige voorbehoud aangezien er nog geen teksten van wetsontwerpen beschikbaar zijn).

Verhoging roerende voorheffing op liquidatieboni

Het tarief van de roerende voorheffing op uitkeringen van al dan niet belaste reserves of al dan niet uitgedrukte meerwaarde, gedaan naar aanleiding van de gehele of gedeeltelijke uitkering van het vermogen van een aan de vennootschapsbelasting onderworpen vennootschap (de zogenaamde liquidatieboni) wordt verhoogd van 10 naar 25 %. Deze tariefverhoging zou pas ingaan op 1 oktober 2014 om alsnog de bestaande vennootschappen de kans te geven te vereffenen aan het huidige tarief van 10 %. De vraag die wij ons hierbij onmiddellijk stellen is hoe de belastingadministratie zal reageren op een vereffening van een bestaande vennootschap gepaard gaande met de voortzetting van dezelfde activiteit in een nieuw opgerichte vennootschap. Op grond van de huidige wetgeving komt het ons voor dat een dergelijke transactie vatbaar is voor her-kwalificatie in een dividend uitkering (onderworpen aan 25% roerende voorheffing): Voorzichtigheid is dus geboden. Wordt vervolgd!

 

Verlaagd tarief op incorporatie van reserves

Kapitaalverhogingen door incorporatie van reserves kunnen voortaan op een belastingvriendelijke manier afgehandeld worden. Bij de incorporatie zelf kan de belastingplichtige opteren voor de betaling van 10 % belasting (het lijkt ons dat de betaling van de 10% een optiestelsel is). Indien minstens 5 jaar gewacht wordt met uitkering van de geïncorporeerde reserves door middel van een kapitaalvermindering, is geen bijkomende belasting meer verschuldigd. Ingeval van kapitaalvermindering binnen de termijn van 5 jaar is een bijkomende heffing verschuldigd (15 % bij kapitaalvermindering binnen de eerste twee jaar, 10 % in het derde en 5 % in het vierde jaar).

Vermindering tarief roerende voorheffing op dividenden KMO’s

Om de inbreng van nieuw kapitaal in KMO vennootschappen te stimuleren wordt een verlaging van het tarief van de roerende voorheffing op dividenden uit nieuwe aandelen ingevoerd. Het percentage van de voorheffing wordt verlaagd van 25 naar 15. Deze maatregel zou alleen ingeval van een inbreng in geld (en niet in natura) van toepassing zijn. Het tarief van de roerende voorheffing wordt progressief verlaagd: de roerende voorheffing op het dividend bedraagt de eerste twee jaar 25 %, het derde jaar daalt de voorheffing naar 20 % en vanaf het vierde jaar naar 15%.

Beperking berekeningsbasis van de notionele interestaftrek (NID)

Voortaan zal de boekwaarde van aandelen, die aangehouden worden als geldbelegging en waarvan de dividenden tevens in aanmerking komen voor de aftrek als definitief belast inkomen (DBI), van het bedrag van het eigen vermogen, dat in aanmerking komt voor de berekening van de NID, afgetrokken moeten worden. Over de draagwijdte van deze maatregel bestaat geen eensgezindheid. Wij zijn van mening dat het gaat om een logische aanpassing van de wetgeving aan het feit dat de voorwaarden om van de DBI aftrek te kunnen genieten versoepeld werden (de aandelen moeten geen “financieel vast actief” meer zijn).

Overige maatregelen

Verder komen er nieuwe accijnzen op tabak en een verhoging van registratierechten. De vaste registratierechten per akte zullen 50 euro bedragen, in plaats van 25 euro. De registratierechten op de vestiging van een erfpacht of een recht van opstal stijgen van 0,2 naar 2 %, voor vzw’s van 0,2 naar 0,5 %.

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Marc Sonck of uw dossierverantwoordelijke

 

23/04/2013