Btw-kwartaalaangevers: vergeet uw decembervoorschot niet!

Nieuws

Decembervoorschot, ook voor kwartaalaangevers

Zij die ervoor geopteerd hebben om kwartaalaangiften in te dienen zijn met ingang van 1 april 2017 niet langer verplicht om btw-voorschotten te betalen (zie ook onze nieuwsbrief van februari 2017). Deze aanpassing kadert binnen de administratieve vereenvoudiging, waardoor kwartaal- en maandaangevers voortaan ook op gelijke voet worden behandeld. Keerzijde van de medaille is wel dat ook de kwartaalaangevers voortaan ieder jaar een decembervoorschot moeten betalen.  

Btw-kwartaalvoorschotten

Hoe wordt het decembervoorschot voor kwartaalaangevers bepaald? 

Voor de bepaling van het bedrag van het decembervoorschot voor kwartaalaangevers wordt rekening gehouden met dezelfde principes als deze die gelden voor maandaangevers. Er dient wel rekening te worden gehouden met andere berekeningstermijnen.

Voor het bepalen van het bedrag zijn er twee mogelijkheden.

Methode 1 : Werkelijk verschuldigde btw voor de periode van 1 oktober 2017 tot en met 20 december 2017

Het bedrag van het decembervoorschot is gelijk aan de daadwerkelijk verschuldigde btw (opeisbare btw minus aftrekbare btw) voor handelingen verricht tijdens de periode van 1 oktober 2017 t/m 20 december 2017. 

De verschuldigde btw wordt opgenomen in rooster 91 van de btw-aangifte van het 4de kwartaal 2017. Deze btw-aangifte moet uiterlijk 20 januari 2018 worden ingediend. Aangezien 20 januari 2018 op een zaterdag valt kan dit nog tot maandag 22 januari 2018. Eventuele betalingen voor het 4de kwartaal (onder aftrek van het reeds betaalde decembervoorschot) dienen wel uiterlijk 20 januari 2018 te zijn gebeurd.

Het verschuldigd decembervoorschot dient uiterlijk 24 december 2017 te zijn betaald. Aangezien 24 december 2017 dit jaar op een zondag valt wordt aangeraden ervoor te zorgen dat dit uiterlijk vrijdag 22 december is betaald.

Indien de te betalen btw voor de periode van 1 oktober 2017 t/m 20 december 2017 kleiner is of gelijk aan de aftrekbare btw dan wordt 0,00 ingevuld in rooster 91 van de btw-aangifte van het 4de kwartaal 2017. In dit geval dient geen decembervoorschot te worden betaald.

Methode 2: Bedrag van de verschuldigde btw van het 3de kwartaal 2017

Wil men vermijden of is het moeilijk om het voorschot op bovenvermelde wijze vast te stellen, dan mag rooster 91 van de btw-aangifte van het 4de kwartaal 2017 niet worden ingevuld. Hierdoor wordt aangegeven dat wordt geopteerd voor een decembervoorschot dat gelijk is aan de verschuldigde btw met betrekking tot de handelingen van het 3de kwartaal 2017 (rooster 71 van die btw-aangifte). 

Het verschuldigd decembervoorschot dient uiterlijk 24 december 2017 te zijn betaald. Aangezien 24 december 2017 dit jaar op een zondag valt wordt aangeraden ervoor te zorgen dat dit uiterlijk vrijdag 22 december is betaald. 

Indien de btw-aangifte van het 3de kwartaal resulteert in een niet te betalen btw-bedrag (rooster 71 = 0,00) of in een btw-tegoed (rooster 72) dan dient geen decembervoorschot te worden betaald en dient rooster 91 van de btw-aangifte van december 2017 niet te worden ingevuld. 

Het onderscheid tussen de toepassing van methode 1 of 2 wordt dus bepaald en vastgesteld op basis van het al dan niet vermelden van een bedrag in rooster 91 van de btw-aangifte van het 4de kwartaal 2017. Wordt daarin niets vermeld, dan gaat de administratie er automatisch vanuit dat werd geopteerd voor methode 2.

Voor het bepalen van het decembervoorschot wordt dus rekening wordt gehouden met één van de bovenvermelde methoden. Wat de effectieve betaling betreft kan echter rekening worden gehouden met een eventueel tegoed op de rekening-courant, indien van toepassing. Voor maandaangevers blijft alles bij het oude.

Btw-belastingplichtigen die maandaangiften indienen moeten zoals vroeger reeds het geval was jaarlijks een decembervoorschot te betalen. 

Voor het bepalen van het bedrag zijn er wat hen betreft ook twee mogelijkheden. Ofwel wordt rekening gehouden met de werkelijk verschuldigde btw (opeisbare btw minus aftrekbare btw) voor de periode van 1 t/m 20 december 2017. Ofwel dient twee maal de btw van de maand november 2017 te worden betaald. 

Ook hier dient het decembervoorschot uiterlijk 24 december 2017 te zijn betaald. Aangezien dit dit jaar een zondag is wordt aangeraden ervoor te zorgen dat dit uiterlijk vrijdag 22 december is betaald.

Wenst u over dit alles meer te weten, aarzel dan niet contact op te nemen met Wim De Pelsmaeker (VAT Partner) of uw dossierverantwoordelijke.