Cash for car versus mobiliteitsbudget

Vakartikels

Diverse maatregelen werden recent aangekondigd om het woon-werkverkeer groener te maken. Tijd dus om een stand van zaken te geven van de diverse maatregelen.

Midden maart keurde het Federaal Parlement het wetsontwerp over de mobiliteitsvergoeding, of nog, cash for car, goed. Zodra de wet in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd wordt, kan de regeling effectief toegepast worden. Kort daarop gaf het kernkabinet zijn zegen over het mobiliteitsbudget.

Happy man with car

Dit wetsontwerp dient dus wel nog goedgekeurd te worden door het Federaal Parlement. Beide initiatieven hebben betrekking op de omzetting van de bedrijfswagen.

Bij de mobiliteitsvergoeding (cash for car) wordt de bedrijfswagen ingeruild door de werknemer tegen een vergoeding in cash. Deze cashvergoeding kent een voordelige fiscale en sociale behandeling. Vooreerst dient te worden opgemerkt dat een dergelijke mobiliteitsvergoeding vrijwillig door de werkgever kan worden ingevoerd indien reeds meer dan 3 jaar bedrijfswagens worden toegekend voor privégebruik aan één of meerdere werknemers. Werkgevers kunnen ervoor opteren deze vergoeding aan alle werknemers aan te bieden of slechts aan een specifieke groep. Wanneer de werkgever ervoor geopteerd heeft dergelijke vergoeding in te voeren, is het aan de werknemer om deze al dan niet te accepteren. Er is dus sprake van een dubbele keuzevrijheid. De werknemer komt slechts in aanmerking voor een mobiliteitsvergoeding indien hij op het moment van de aanvraag minstens 3 maanden ononderbroken over een bedrijfswagen beschikt en in de 3 jaar voorafgaand aan de aanvraag minstens 12 maanden over een bedrijfswagen beschikt of heeft beschikt bij de huidige werkgever. Daarbij dient te worden opgemerkt dat voor startende werkgevers en nieuwe werknemers afwijkingen voorzien worden. 

De mobiliteitsvergoeding wordt berekend aan de hand van de volgende formule: Cataloguswaarde x 6/7  x 20%.

Indien de werkgever ook tussenkwam in de brandstofkosten, wordt de waarde van de vergoeding aan de hand van de volgende formule berekend: Cataloguswaarde x   6/7 x 24%.

Betaalde de werknemer een eigen bijdrage voor de ingeleverde wagen, dan wordt deze eigen bijdrage in mindering gebracht van de waarde van het gebruiksvoordeel van de bedrijfswagen. Dit wil concreet zeggen dat het bedrag van de mobiliteitsvergoeding daalt. 

De mobiliteitsvergoeding is uitgesloten van het loonbegrip en bijgevolg niet onderworpen aan de gewone sociale zekerheidsbijdragen. De werkgever betaalt wel een solidariteitsbijdrage op het bedrag van de mobiliteitsvergoeding. Het bedrag van deze bijdrage is gelijk aan het bedrag van de solidariteitsbijdrage verschuldigd voor de ingeleverde bedrijfswagen. De werknemer betaalt belastingen op een gedeelte van de mobiliteitsvergoeding dat wordt berekend overeenkomstig de volgende formule: Cataloguswaarde x  6/7 x 4%.

Het overige gedeelte van de mobiliteitsvergoeding is vrijgesteld van belastingen. 

Teneinde een beeld te schetsen van de cijfermatige impact geven wij hieronder een concreet voorbeeld weer. De cataloguswaarde van de wagen van X bedraagt 66.107,37 EUR, met een CO2-uitstoot van 118 (benzine). X ontvangt bovenop deze bedrijfswagen ook een tankkaart. In het eerste jaar bedraagt het voordeel van alle aard 6/7 van de cataloguswaarde x 6,8% (gelet op de CO2-uitstoot). Voor X komt dit neer op een voordeel alle aard van 3.853,12 EUR. X betaalt hierop 1.847,42 EUR belastingen [= (3.853,12 EUR – 400 EUR jaarlijkse vrijstelling voor woon-werkverkeer) x 53,50%].

Indien de werkgever en X ervoor opteren de cash for car in te voeren, dan zal de jaarlijkse mobiliteitsvergoeding die X zal ontvangen bij inruiling van de wagen als volgt worden bepaald: 66.107,37 EUR x 6/7 x 24% = 13.599,23 EUR. Het belastbaar voordeel alle aard in hoofde van X wordt als volgt berekend: 66.107,37 EUR x 6/7 x 4% = 2.266,54 EUR. De jaarlijkse belasting die X verschuldigd is op dit voordeel alle aard is bijgevolg gelijk aan: 2.266,54 EUR x 53,50% = 1.212,60 EUR.

Bij het mobiliteitsbudget daarentegen wordt de bedrijfswagen ingeruild voor een budget waarmee de werknemer zijn middelen voor duurzaam transport financiert. De werknemer kan met andere woorden zelf bepalen hoe hij zijn budget uitgeeft aan mobiliteit. Wanneer het mobiliteitsbudget op het einde van het jaar niet zou zijn opgebruikt door de werknemer, dan krijgt hij het resterende bedrag uitbetaald. 

Net als bij de cash for car, heeft de werkgever de keuzevrijheid om het mobiliteitsbudget al dan niet in te voeren. Wanneer de werkgever ervoor geopteerd heeft dergelijke vergoeding in te voeren, is het aan de werknemer om deze al dan niet accepteren. Ook hier is er sprake van een dubbele keuzevrijheid. Het mobiliteitsbudget kan enkel worden ingevoerd voor werknemers die in de afgelopen 3 jaar 12 maanden over een bedrijfswagen beschikten. Daarnaast kunnen ook werknemers die recht hadden op een bedrijfswagen maar het recht niet uitoefenden aanspraak maken op het mobiliteitsbudget. Voor deze werknemers is het een vereiste dat zij in de afgelopen 3 jaar gedurende minimaal 12 maanden, waarvan minstens 3 maanden voor de aanvraag, over dit recht beschikken.

Het mobiliteitsbudget wordt niet berekend, zoals de mobiliteitsvergoeding, aan de hand van een formule maar wel op basis van de totale kostprijs op jaarbasis voor de financiering van de bedrijfswagen en alle bijhorende kosten (brandstof, verzekering, onderhoud, …).

Wanneer geopteerd wordt voor een mobiliteitsbudget, dan kan de werknemer eventueel kiezen voor een milieuvriendelijkere wagen. De gewone regels zullen in dergelijk geval van toepassing zijn. Namelijk de betaling van de solidariteitsbijdrage door de werkgever en belasting op het voordeel van alle aard voor de werknemer. Wordt het budget daarentegen aangewend voor de financiering van duurzaam transport, dan worden de bedragen volledig vrijgesteld van sociale bijdragen en belasting. Blijft op het einde van het jaar een deel van het mobiliteitsbudget onbenut, dan zal de werkgeversbijdrage op het cashbedrag 25% bedragen en de persoonlijke bijdrage van de werknemer 13,07%. Dit cashbedrag is vrijgesteld van belastingen voor de werknemers.

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Yves Coppens (Individual Tax Partner) of uw dossierverantwoordelijke.