De wagenfiscaliteit na het zomerakkoord: groene fiscaliteit in uw voordeel?

Nieuws
Wagenfiscaliteit

De tijd dat elektrische wagens thuishoorden in de sciencefictionsfeer, ligt al enkele jaren achter ons. Zowat elke autobouwer bracht intussen een elektrisch staaltje van zijn kunnen op de markt. Een markt die steeds groter wordt, ondanks het hogere prijskaartje dat nog steeds aan deze bolides vasthangt. 

Bij de keuze voor elektrisch speelt naast het ecologisch bewustzijn van de koper, ook de fiscaliteit een prominente rol. Nu nog meer, na de nieuwe regels die werden aangekondigd in de fiscale hervorming.

Fiscale aftrek van autokosten in vennootschappen

Voor de bestaande autovloot van vennootschappen blijft de fiscale aftrek ongewijzigd tot 31 december 2019. Tot aanslagjaar 2020 zal het aftrekpercentage dus afhankelijk blijven van het type motor en de CO²-uitstoot van de wagen. 

De huidige aftrekpercentages zijn:

CO2 - uitstoot Diesel CO2-uitstoot Benzine Aftrek %

< 60 g

< 60 g 100 %
> 60 tot 105 g > 60 tot 105 g 90 %
> 105 tot 115 g > 105 tot 125 g 80 %
> 115 g tot 145 g > 125 tot 155 g 75 %
> 145 tot 170 g > 155 tot 180 g 70 %
> 170 tot 195 g > 180 tot 205 g 60 %
> 195 g of geen CO2 gekend > 205 g of geen gegevens beschikbaar 50 %


Vanaf 1 januari 2020 zal de fiscale aftrekbaarheid bepaald worden op basis van de volgende formule:

120 % - (0.5 % x coëfficient x aantal gram CO2/km)

Waarbij de coëfficiënt gelijk is aan: 

1 Diesel (en de hybride varianten daarvan)
0,90 CNG (aardgas) indien de fiscale PK maximaal 12 is
0,95 in alle andere gevallen


Dit zal resulteren in een fiscale aftrek tussen 50 % en maximaal 100 %. Behoudens voor wagens met een CO2-uitstoot boven 200g/km: deze worden gepenaliseerd en zien hun aftrekpercentage beperkt tot 40 %.

Voor de zogenaamde plug in hybrides (of PHEV, wagens met zowel een elektrische batterij als een brandstofmotor) die worden aangekocht vanaf 1 januari 2018 zal de energiecapaciteit van de batterij bepalend zijn voor de fiscale aftrekbaarheid van de kosten op basis van de nieuwe formule:

Batterij oplaadbare hybride Referentie - aftrek
Energiecapaciteit ≥ 0,5 kWh
per 100 kg van voertuiggewicht 
en CO2-uitstoot < 50 gr per km
CO2–uitstoot van de PHEV van toepassing
Energiecapaciteit < 0,5 kWh
per 100 kg van voertuiggewicht
of een CO2-uitstoot > 50 gr per km
CO2–uitstoot van de klassieke versie (*)


(*) Indien er geen klassieke versie bestaat, dan wordt de CO2  van de PHEV met 2,5 vermenigvuldigd.

Met andere woorden, wagens die een energiecapaciteit hebben van minder dan 0,6 kWh/100kg worden beschouwd als een fake hybride en fiscaal gelijk gesteld met een overeenstemmende wagen die enkel een brandstofmotor heeft. Dit zal er bijgevolg voor zorgen dat ze hun fiscaal voordeel verliezen. Een wagen van 1.500 kg zal dus een batterij moeten hebben met een energiecapaciteit van 9 kWh om nog als fiscaal voordelige wagen te kwalificeren. We hebben begrepen dat het gemiddelde van de huidige plug-ins slechts op 0,5 kWh ligt.  Toch een aandachtspunt dus.

Wagens aangekocht uiterlijk 31 december 2017?

Plug-in hybrides die werden aangekocht uiterlijk 31 december 2017, genieten van een overgangsregime. Voor deze wagens wordt het onderscheid tussen hybrides en fake hybrides niet gemaakt en zal dit ook na 2020 niet spelen. Om te bepalen of deze wagens werden aangekocht vóór de uiterlijke datum, is het niet vereist dat de vennootschap reeds economisch eigenaar is. Ook op 31 december bestelde maar nog niet geleverde wagens blijven in aanmerking komen voor het overgangsregime. Al zal het effect van het fiscaal gunstige regime voor elektrische wagens toch wat worden getemperd : vanaf 1 januari 2020 zal de fiscale aftrek nooit meer kunnen bedragen dan 100%, zelfs niet voor elektrische wagens die een theoretische uitstoot hebben van 0 gram CO²/km. Op dit ogenblik geldt voor deze wagens nog een 120%-aftrek. 

Dat de fiscale aftrekbaarheid van de meeste diesel, benzine en hybride wagens zal dalen blijkt uit volgende voorbeelden:
 

Motor CO2 Oud Nieuw

Diesel
Benzine

130 gr CO2
130 gr CO2
75 %
75 %
120 % - (0,5% x 130 x 1) = 55 %
120 % - (0,5 % x 130 x 0,95) = 58,25 %
Diesel
Benzine

110 gr CO2
110 gr CO2

80 %
80 %
120 % - (0,5 % x 110 x 1) = 65 %
120 % - (0,5 % x 110 x 0,95) = 67,75 %
Diesel
Benzine
100 gr CO2
100 gr CO2
90 %
90 %
120 % - (0,5 % x 100 x 1) = 70 %
120 % - (0,5 % x 100 x 0,95) = 72,5 %
Diesel
Benzine
80 gr CO2
80 gr CO2
90 %
90 %
120 % - (0,5 % x 80 x 1) = 80 %
120 % - (0,5 % x 80 x 0,95) = 82 %
Electr 0 gr CO2 120 % 100 %

 

De aftrekbeperking geldt voor zowel alle autokosten, namelijk:

  • Kosten van aankoop;
  • afschrijvingen1;
  • kosten van leasing, met uitzondering van de in de leasingtermijnen inbegrepen financieringskosten;
  • onderhouds- en herstellingskosten;
  • verkeersbelasting en belasting op de inverkeerstelling (BIV);
  • verzekeringspremies;
  • deel van de niet-aftrekbare btw op wagens;
  • carwash, parkeerkosten, enz...

(1) Als deel van de hervorming vennootschapsbelasting zullen ook kleine vennootschappen voor boekjaren die starten vanaf 1 januari 2020 verplicht worden hun eerste afschrijvingsannuïteiten pro rata temporis te beperken. 

Ook de brandstofkosten zullen vanaf aanslagjaar 2021 onder deze aftrekbeperking vallen, net als het elektriciteitsverbruik en oplaadstation voor elektrische wagens. De belastingadministratie beschouwt de elektriciteitskosten immers als brandstofkosten en past hierop dezelfde regel toe: uw elektriciteitsfactuur is dus onderhevig aan dezelfde aftrekbeperking die van toepassing is op de brandstofkosten.   Wanneer het om praktische redenen  niet mogelijk is om een aparte elektriciteitsfactuur voor te leggen voor het verbruik door het oplaadstation, en u het exacte elektriciteitsverbruik niet kan aantonen, is het aangewezen om een individueel akkoord te sluiten met de belastingadministratie om het verbruik in onderling overleg te bepalen.  Dit kan u discussies achteraf besparen.

De financieringskost van wagens blijft echter wel voor 100% aftrekbaar. Onder deze financieringskost vallen interesten en andere financiële kosten van de lening die werd aangegaan voor de aankoop van de wagen, alsook de financiële kost van een leasingcontract.

Van voormelde niet-aftrekbare autokosten, mag wel het voordeel van alle aard dat belast wordt bij de bedrijfsleider of werknemer, in mindering worden gebracht.   

Anderzijds moet de vennootschap een percentage van het voordeel van alle aard opnemen in de verworpen uitgaven (kosten m.b.t. een gedeelte van het voordeel van alle aard). Dit percentage is sinds 1 januari 2017 verhoogd van 17% naar 40%, indien de werkgever de brandstofkosten van het persoonlijk gebruik volledig of gedeeltelijk ten laste neemt. Wanneer dit niet het geval is, blijft dit percentage gelijk aan 17%. Deze 17% of 40% moet worden toegepast op het voordeel van alle aard in hoofde van de werknemer, zonder aftrek van de eventuele eigen bijdrage van deze werknemer, en vormt meteen ook de minimale belastbare basis van de vennootschap. Ook wanneer een vennootschap het boekjaar zou afsluiten met een verlies, zal zij dus belast worden op dit bedrag. 

Hoe wordt het voordeel van alle aard berekend?

Een bedrijfsleider en werknemer worden voor het privégebruik van een bedrijfswagen belast op het voordeel van alle aard in de personenbelasting, op basis van volgende formule : 

Voordeel van alle aard = Cataloguswaarde x CO²-coëfficient x 6/7 x jaarlijkse correctie[1]

[1] Deze jaarlijkse correctie bestaat er in rekening te houden met een jaarlijkse afname van 6 %, met een maximale correctie van 30 %. De correctie coëfficiënt zal aldus minstens 70 % bedragen. 

Aan deze berekening van het voordeel van alle aard zal niets veranderen, behoudens voor het voordeel van alle aard van plug-in hybrides die vanaf 1 januari 2018 worden aangekocht. Ook hier wordt immers rekening gehouden met de fake hybride. Indien de capaciteit van de batterij van de wagen geen aanzienlijk gebruik toelaat en de wagen bijgevolg voornamelijk op brandstof rijdt, wijkt de ‘theoretische” CO²-uitstoot die gebruikt wordt om het voordeel van alle aard te berekenen, immers aanzienlijk af van de werkelijke uitstoot. Daarom werd besloten om bij de berekening van het voordeel van alle aard van een fake hybride abstractie te maken van de elektrische motor. Bijgevolg zal de CO²-uitstoot in bovenstaande berekening gelijk worden gesteld aan de CO²-uitstoot van een overeenstemmend voertuig met enkel een brandstofmotor. Indien er geen overeenstemmend voertuig bestaat, zal de uitstootwaarde van de ‘fake hybride’ worden vermenigvuldigd met 2,5. 

Fiscale aftrek van autokosten voor éénmanszaken

Ook voor éénmanszaken verandert de autofiscaliteit: 

  • vanaf 1 januari 2018 (AJ 2019) wordt de huidige 75%-aftrek vervangen door de aftrekregeling volgens CO²-uitstoot zoals deze van toepassing is voor vennootschappen. Bij wijze van overgangsregeling, behouden wagens die voor 1 januari 2018 werden aangekocht, een minimum aftrek van 75%.   
  • vanaf 1 januari 2020 (AJ 2021)zal ook voor eenmanszaken dezelfde nieuwe formule als voor vennootschappen van toepassing zijn, met dien verstande dat de minimum aftrek van 75% behouden blijft voor de wagens aangekocht voor 1 januari 2018.

Diversen: BIV en Verkeersbelasting

BIV

De berekeningswijze van de belasting op de inverkeerstelling wordt berekend op basis van o.a. de zogenaamde ‘euronorm’, de CO²-uitstoot, het brandstoftype en de leeftijd van de wagen.  

Verkeersbelasting

De jaarlijkse verkeersbelasting is afhankelijk van het vermogen van de motor. 

Zowel elektrische wagens, als hybride wagens met een CO2-uitsoot van minder dan 50 g/km zijn sinds 2016 vrijgesteld van de verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling in Vlaanderen, en dit voorlopig tot 2020.

Deze informatie werd beschikbaar gemaakt op basis van voorlopige teksten in het kader van het zomerakkoord en wordt derhalve gedeeld met voorbehoud van publicatie van de finale wetteksten in het Belgisch Staatsblad. Deze publicatie kan nog voor het jaareinde verwacht worden. 

Voor vragen of verdere toelichtingen kan u zich richten tot Tanja De Decker (Tax Partner) of tot een ander lid van ons Consultingteam.