Nog slechts één gelegenheidsgeschenk per kalenderjaar

Nieuws

Eerder dit jaar werd een nieuwe circulaire gepubliceerd aangaande de btw-behandeling van handelsgeschenken en –monsters, reclameartikelen, geschenken en andere goederen die gratis worden verstrekt. Hieruit volgen een aantal nieuwigheden waar best rekening wordt mee gehouden (Circulaire 2017/C/32 van 29 mei 2017).

Handelsmonsters

Handelsmonsters

Bij het kosteloos uitdelen van monsters met een publicitair doel teneinde ze beter te leren kennen en waarderen is de btw op de aankoop of fabricage ervan aftrekbaar indien de kosten ervan als bedrijfslasten worden aanvaard voor de heffing van de inkomstenbelastingen. Het monster moet van dezelfde aard zijn als de normaal verkochte goederen. Net zoals vroeger reeds het geval was is niet vereist dat ze op een speciale manier werden geconditioneerd of in een aparte vorm worden aangeboden, noch dat ze de uitdrukkelijke vermelding ‘monster’ dragen. Voor monsters van geestrijke dranken zoals cognac, whisky, jenever en likeuren (wijn, champagne, aperitief op basis van wijn en champagne niet inbegrepen) wordt geen btw-aftrek toegestaan. 

Handelsgeschenken van geringe waarde

Het betreft geschenken die in beroepsrelaties worden gegeven en waarvan de kostprijs door de bedrijven als algemene onkosten wordt geboekt. Het mag hierbij niet gaan om tabak of geestrijke dranken. Het geschenk mag geen reclameartikel zijn en de aankoopprijs of bij gebreke daarvan de normale waarde moet lager zijn dan EUR 50, exclusief btw. Voor dergelijke geschenken wordt de btw-aftrek toegestaan. 

Ook een voucher voor enkelvoudig gebruik kan voortaan onder dezelfde voorwaarden worden aangemerkt als een handelsgeschenk van geringe waarde. Dit geldt ook voor vouchers voor enkelvoudig gebruik die betrekking heeft op een dienst (vb. voucher ter waarde van EUR 40, goed voor een luchtdoop).

Nieuw is ook dat per kalenderjaar slechts één handelsgeschenk van geringe waarde per beroepsrelatie in aanmerking komt voor btw-aftrek. Wanneer er bijgevolg in een kalenderjaar aan een beroepsrelatie meerdere geschenken worden verstrekt met een waarde lager dan EUR 50, exclusief btw, dan kan de aftrek slechts worden toegepast voor één van die handelsgeschenken. Bereikt de waarde van dergelijke voorwerpen de aangeduide grens, of overschrijdt ze die, dan mag sowieso geen aftrek plaatsvinden. 

Reclameartikelen

Het gaat hierbij om kogelpennen, agenda’s, kalenders, sleutelhangers, e.d.

Onder bepaalde voorwaarden is de btw op de aankoop ervan aftrekbaar. Zo moeten zij bestemd zijn voor een zeer grote verspreiding en niet voorbehouden zijn aan een beperkte categorie klanten of zakenrelaties. Ze moeten een geringe waarde hebben voor wie ze ontvangt. Tevens moeten ze opvallend en blijvend de benaming van de schenkende onderneming dragen.

Gelegenheidsgeschenken voor het personeel of voor hun kinderen

Ook hier is de btw op de aankoop aftrekbaar onder bepaalde voorwaarden. Zo dient het geschenk te worden uitgedeeld aan al de kinderen van de personeelsleden die beantwoorden aan een vooraf opgelegde leeftijdsvoorwaarde of, indien het gaat om geschenken aan personeelsleden, aan al de personeelsleden. Ook hier moet de inkoopprijs of bij gebreke daarvan de normale waarde lager zijn dan EUR 50, exclusief btw. Het mag niet gaan om tabak of geestrijke dranken. 

Ook hier komt voortaan per begunstigde (personeelslid of kind van een personeelslid) slechts één gelegenheidsgeschenk per kalenderjaar in aanmerking voor btw-aftrek.
Ook een voucher voor enkelvoudig gebruik kan worden aangemerkt als een gelegenheidsgeschenk wanneer het beantwoordt aan bovengenoemde voorwaarden.

Goederen geschonken aan slachtoffers van een ramp

Wanneer goederen die normaal bestemd zijn voor de verkoop, in uitzonderlijke omstandigheden worden weggeschonken aan slachtoffers van een ramp, dan geeft deze schenking geen aanleiding tot herziening van de btw-aftrek, dit ongeacht de waarde van de goederen.

Voor vragen of verdere toelichtingen kan u zich richten tot Wim De Pelsmaeker (VAT Partner) of uw dossierverantwoordelijke.