Waar vindt uw cursus plaats?

Nieuws

Als u een seminarie of ander educatief evenement organiseert moet u dan automatisch Belgische btw aanrekenen? Maakt het een verschil uit of de deelnemers particulieren dan wel bedrijven zijn? en wat als u een dergelijk evenement over de grens organiseert? Onlangs moest de Minister van Financiën antwoorden op een parlementaire vraag aangaande de plaats van de dienst inzake deelname aan opleidingen (Parlementaire vraag nr. 1461 van 3 februari 2017). Uit de vraagstelling bleek nogmaals de verwarring aangaande de materie alsook de huidige verdeeldheid tussen de reglementeringen van de verschillende lidstaten. 

Hierna vindt u een overzicht van de huidige Belgische regels.

Cursus

Opleidingen verstrekt aan particulieren

Educatieve evenementen en activiteiten die worden aangeboden en aangerekend aan particulieren vinden voor btw-doeleinden plaats waar dergelijke diensten materieel worden verricht. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om school-en universitair onderwijs, seminaries, workshops alsook lessen die particulier door leerkrachten worden gegeven. 

Schriftelijke cursussen (vb. per post verzonden) vinden dan weer plaats waaruit de cursist wordt begeleid. 

Of er hierbij al dan niet btw dient te worden aangerekend zal dus afhangen van de plaats van de dienst alsook van het feit of er al dan niet een vrijstelling voor onderwijs van toepassing is. 

Cursussen over het internet vinden plaats waar de cursist woonachtig is. Is dat in een andere Lidstaat dan dient mogelijks buitenlands btw te worden aangerekend (via de Mini-One-Stop Shhop of MOSS, van toepassing vanaf 2015 - zie ook onze nieuwsbrief 11/2014).

Opleidingen verstrekt aan ondernemingen

Sinds de hervorming van de regels inzake de plaatsbepaling van diensten in 2010 (zgn. VAT Package) blijven er tussen de lidstaten soms discussies bestaan wat betreft de plaatsbepaling in het kader van de organisatie van conferenties en seminaries. 

Wat betreft het verlenen van toegang tot een evenement op het vlak van onderwijs dat in beginsel voor iedereen toegankelijk is maakt de Belgische administratie, in afwachting van een uniform standpunt, een onderscheid tussen het feit of dergelijke events al dan niet langer dan één volledige dag in beslag nemen. 

Duurt het event hoogstens een volledig dag, dan vindt dit voor btw plaats waar het daadwerkelijk wordt georganiseerd. Is dat in België dan dient Belgische btw te worden aangerekend. Worden dergelijke ééndaagse events door buitenlandse belastingplichtigen georganiseerd en bevinden zich onder de deelnemers ook buitenlandse belastingplichtigen dan noodzaakt dit in principe een Belgische btw-registratie.

Duurt het event meer dan één volledige dag, dan is de plaats van de dienst voor btw-doeleinden daar waard de belastingplichtige afnemer van de dienst is gevestigd. Is de afnemer van de dienst buiten België gevestigd dan dient geen Belgische btw te worden aangerekend. 

In-house opleidingen

Interne of in-house opleidingen zijn deze die worden georganiseerd voor de personeelsleden van één onderneming of bijkomend ook voor personeelsleden van andere belastingplichtigen waarmee de eerste onderneming een groep van verbonden ondernemingen vormt. 

Volgens het Belgisch administratief standpunt vinden dergelijke opleidingen plaats waar de belastingplichtige ontvanger van de dienst gevestigd is (Beslissing Btw nr. E.T. 125.506 van 22 juni 2015). Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen het feit of dergelijke events al dan niet langer dan een dag duren. Is de afnemer van de dienst in een andere Lidstaat of buiten de EU gevestigd, dan dient geen btw te worden aangerekend (verlegging van heffing van btw). 

Events in het buitenland

De plaatsbepalingsregels inzake de organisatie van de educatieve events wordt momenteel in de verschillende lidstaten verschillend geïnterpreteerd en toegepast. Indien u dergelijk event wenst te organiseren dan is et aan te raden u vooraf grondig te informeren. Niet zelden leidt dit immers tot lokale btw-verplichtingen. 

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Wim De Pelsmaeker (VAT Partner) of uw dossierverantwoordelijke.