Plannen btw belastbare professionele onroerende verhuur afgeblazen!

Nieuws

Geen optioneel belastbare verhuur in 2018

Deze zomer kondigde de Minister van Financiën Johan Van Overtveldt nog aan dat de verhuur van professioneel onroerend goed vanaf 2018 optioneel met aanrekening van btw zou kunnen gebeuren. Hij verwees hierbij naar het zomerakkoord (Persbericht van 3 augustus 2017).

Dit zou een ware (r)evolutie binnen de Belgische vastgoedmarkt hebben opgeleverd. Tot op heden is onroerende verhuur in België immers vrijgesteld van btw. Hierdoor is de btw welke drukt op de oprichting of aankoop van een nieuw onroerend goed of op de herstelling of renovatie ervan niet aftrekbaar wanneer het wordt aangewend voor verhuur. Dit zorgt niet alleen voor een hogere huurprijs maar in veel gevallen ook voor heel wat fiscale spitstechnologie (onroerende financieringshuur, btw-eenheid, …) om alsnog de inkomende btw volledig dan wel gedeeltelijk te kunnen recupereren. 
In bepaalde gevallen bestaat er nu reeds een belastbare onroerende verhuur (bv. verhuur van opslagruimte), al moet ook hierbij steeds de nodige voorzichtigheid aan de dag worden gelegd.

De mogelijkheid om professionele onroerende verhuur vanaf 2018 optioneel aan btw te onderwerpen kwam bijgevolg als een verademing binnen de vastgoedsector en in vele gevallen werden grote en minder grote op til zijnde investeringen herbekeken en/of uitgesteld met het oog op de hervorming.

Maar deze komt er dus niet. Vorig weekend zou binnen de regering besloten zijn om de geplande hervorming af te blazen. Naar verluidt zou de aanpassing budgettair te zwaar doorwegen.

Belastbare opslag - van 10 % naar 50 % kantoorruimte? 

Eén hervorming zou echter wel worden doorgevoerd. van de belastbare opslag van goederen, waarbij de zgn. 10%-regel voor wat betreft bijkomende kantoorruimte met ingang van 1 januari 2018 zou worden opgetrokken naar 50%.

Waar gaat het precies over? 

Wat betreft de met btw belastbare opslag van goederen moet het, volgens de huidige administratieve zienswijze, gaan om de verhuur van afzonderlijke gebouwen die uitsluitend als bergruimte voor het opslaan van goederen zijn ontworpen of ingericht en als zodanig worden gebruikt. 

De btw-vrijstelling is daarentegen voor het geheel van toepassing ten aanzien van de terbeschikkingstelling van eenzelfde gebouw dat zowel wordt gebruikt als opslagruimte als voor de verkoop (exploitatie) van de erin opgeslagen goederen of als kantoorruimte. 

Deze verhuur is volgens de administratie wel aan btw onderworpen voor een kantoor of een plaats die in de bergruimte is voorzien voor de personen belast met het beheer van de opgeslagen goederen voor zover de oppervlakte niet meer bedraagt dan 10% van de totale oppervlakte van het gebouw (de zgn. 10%-regel zoals voorzien in Beslissing E.T.84.364 van 29 september 1995). 

Deze 10%-regel zou dus naar verluidt worden opgetrokken naar 50% en dit met ingang van 1 januari 2018. Of dit ook betekent dat hiermee wordt afgezien van de voorwaarde dat deze ruimte louter mag dienen en zijn ingericht voor personen belast met het beheer van de opgeslagen goederen is op dit ogenblik nog verre van duidelijk. 

Wenst u over dit alles meer te weten, naam dan contact op met Wim De Pelsmaeker (VAT partner) of uw dossierverantwoordelijke.